"สารวัด" ของ วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

มิสซาสำหรับพี่น้องคริสตชน

มิสซา ๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบ 19 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญมารีอา เกวลิน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เซซีลีอา อารีย์ สุภาสุด, ยอแซฟ สนั่น หอมประทุม, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ยอแซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์ และปู่ย่า ตายาย

สุขสำราญฟรังซีสกา นวลลออ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ฟรังซีสโก ราชัย รัศมิมาน, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์ และปู่ย่า ตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สุขสำราญยอแซฟ รุ่งโรจน์, วันเกิด นายภัทร-นายภาณุศักดิ์ สว่างเนตร, โยอันนา นันทพิมพ์-โรซา ณิชฐพร

อุทิศอุอันนา ศิริพร-มาร์ตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ฟรังซีสโก ใจ สุขในมณี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ อัลฟองโซ วิกรม, วันเกิด มารีอา รุ่งนภา วายุวัฒนศิริและครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน,ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

  06.00 น.

19.00 น.

น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

สุขสำราญครอบครัว คุณยายเพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, วันเกิด ยอร์จ ยศกร เลิศไกร, วันเกิด มารีอา สาธิณี หอมประทุม

อุทิศฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา สวง สุขในมณี, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซีสเซเวียร์ สมยศ, ยวง เสวย สาราจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาการิตา จรินทร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยวงบัปติสตา กรีฑา รัศมิมาน,เปาลา รำไพ อมรสังข์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, พ่อ แม่ ญาติผู้ล่วงลับของปีอา วาสนา พรหมอยู่, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก นพพร กรีกุล

อุทิศยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, ตากรี-ยายละมูล ศรีสังข์, ปู่หวน-ย่าแสง เพชรบูรณ์, ยอแซฟ ไชยา สาราจิตต์วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อัมพร ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว มารีอา ประนอม เทียมตะวัน, มารีอา อัมพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, เปโตร ขวัก-อันนา สมพร-ยออากิม สุริยนต์ ทรัพย์เจริญ, อาทานาส สายหย่อน-โรซา ทองคำ-ฟิลิป อำนวย ยันตรพินิจ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

อุทิศยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, คุณแม่ สุมน, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

โมทนาคุณแด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต และแม่พระ-พระเยซูเจ้า

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มารีอา อังสนา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ ศรีประมงค์, มารีอา รังสี สังขรัตน์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, อิกญาซิโอ อโณทัย ลับบัวงาม, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 19

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

อุทิศยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา นายแพทย์ พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุภาณี เพิ่มทอง, ครอบครัว นางนลินา พฤกษอรุณ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์-ประเสริฐ-ฉ่ำประวิง, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, เซซีลีอา มะลิ สุภากิจ, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-กอร์ปไพบูลย์-วิเศษไชยศรี-พุทธรักษา, มีคาแอล กฤษฎา หนึ่งน้ำใจ, วันเกิด มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, เซซีลีอา ดรุณี, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, เอลีซาเบธ ฐิอาภา-แคทเธอรีน แพรวา สิริจินดา, ครอบครัว สมชาย มาลี, ยอแซฟ สมบัติ ทองรุจิโรจน์ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, อันนา พิณสุดา อนันทวรรณ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว ลีสินสวัสดิ์, ครอบครัว ศรีประทุม, มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยวงบอสโก วิสนุ น้อยไกรไพร,นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, นายธงไชย เทพทอง, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอา ชลูด พันธุมจินดา

มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ญาติพี่น้องครอบครัว“อมรคณารัตน์” ที่จากไป เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, อากาทา เฮียะ แซ่เจี่ย, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, ตาอ๊าต-ยายแตง ทองดี, พ.ต.เฉลา เมฆสูงเนิน, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ขุนไสย ศรจิตติ, นางทาย ศรจิตติ, นายประนอม ศรีจิตติ, ประสาน ศรจิตติ, ยอแซฟ ทองแดง-มารีอา แพงศรี-เปาโล จิ้น พนมอุปถัมภ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ด.ช.อ๋อง เย็นอุรา, ยวง เหลี่ยงพวง แซ่ลี้, มารีอา บัวแก้ว แซ่ลี้, เปาโล ไพศาล- มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, พ่อ แม่ ยาย ตา และพี่น้อง ของนางสุภา เจียมสินดี, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๖ สิงหาคม – ๑๒ สิงหาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 6

06.00 น.

 

19.00 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร

เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาการิตา จรินทร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีส เซเวียร์ พูนสิน

พึ่งพระจิตร์, มารีอา พิมพา นนทจิตร, นายสุวิทย์ ช้างชาวนา, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา มณี

เล่ห์มงคล, เปาโล เช้ง เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี    น.กาเยตาน พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ ชลหาญ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, แอนนา

นิรันดร์ โสรินทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มัทธิว ชุติพล วัฒนสุนทรฤทัย, มารีอา อัมพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร

สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์(ครบรอบ 2 ปี), มารีอา จันทร์ เกตุเวช,

ฟรังซีสโก พันตรี วิเชียร นนทจิตร, ราฟาเอล ยงยุทธ รุจิเรข, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ฟรังซีสกา สวาท เล่ห์มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 8

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มากาเร็ต กมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์, มารีอา อังสนา

อุทิศ เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, นายไสว อุดมเดช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เทเรซา อำไพ รุจิเรข, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

  06.00 น.

19.00 น.

น.เทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี

งดมิสซา

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, เซซีลีอา ดรุณี      

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันนา มะลิ จึงประไพ, นายประยงค์ อุดมเดช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ชูชาติ หมวกยอด, เปาโล เลี่ยงชุน

กิจบำรุง, ออกุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, อัลแบร์ ยุทธนา รุจิเรข, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ จีราวัฒน์ เล่ห์มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี

สุขสำราญ ออกัสติน ศศินทร์-ออกัสติน ศรินทร์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, ซีมอน เคว้งเต็ก แซ่เล้า, มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ มนูญ, ครอบครัว รุจิเรข

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ซีมอน เตียเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซูมุ้ย แซ่อึ้ง, คุณการุณ ทองพานิช (กิมฝ่า แซ่แต้), เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, นายโฉ-นางชิ้นฉ่าย-นาย

สุเทพ-นางเอี๋ยน ตันจิตร, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง(ครบ 3 ปี), ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, ไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มารีอา สิรินยา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา,

เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์

จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา รังสี สังขรัตน์,

เปโตร ประพล โรจนะเสน, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง (ครบ 3 ปี), เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 12

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

อุทิศคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ซิสเตอร์ เมรี (สนิท ทรัพย์เย็น), ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี

ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์,

โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เอลิซาเบธ วัลลีย์ บูรณพันธ์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, สุขภาพ ด.ช.ธาดาพงษ์ พุมตาลพงษ์, มารีอา ฐปนีย์ ศาลิคุปต์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ด.ช.เปโตร ธนกฤต รามสมภพ, มารีอา กมลพร-แบร์นาแด๊ต นิรมล พิศูจน์ และครอบครัว, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์, มารีอา สุรวี มณีรัตน์, อาจารย์ ณัฐ ยนตรรักษ์, ยอแซฟ สมจิตร์ จิรวัฒนาพันธ์, ครอบครัว นางนลินา พฤกษอรุณ, คุณสายสนม ทรัพย์เย็น และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ สุชาติ อิฐงาม, มารีอา พิมพกานต์ มาลี, เซซีลีอา มะลิ สุภากิจ, เทเรซา สุชาดา, ครอบครัว ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ, มีคาแอล กฤษฎา หนึ่งน้ำใจ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, เพ็ญจันทร์ ขจีอังกูร, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา วรรณี พานุมาตร, ครอบครัวแสงทอง, ครอบครัว ศรีประทุม, เทเรซา มณี โรจนะเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เปาโล ประเวท ตรีมุข, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, นายธงไชย เทพทอง, เลโอ

จ๊อเลี้ยง แซ่โอ๊ว, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซีส เซเวียร์ สมยศ, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์,

เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล ไพศาล-

มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์

เลาหพันธุ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา, ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน


มิสซา ๓๐ กค – ๕ สิงหาคม ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครอบครัว อันนา จงสุดา-ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ภราดา ฮิวเบิร์ต, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, คุณตาเหวียน วีฮาว, คุณยายดาว ฟานถิ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ

หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เซซีลีอา ดรุณี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-

มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา โสภาวรรณ

จันสวัสดิ์ (ครบรอบ 1 ปี), นางเหม่-นางข่ายเพ็ชร-นายสถิตย์, ยอแซฟ เยือง-อันนา สมบูรณ์-ยอแซฟ ประจง

ยังนึก, เปาโล สุนิต กันโรคา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 31

  06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, มารีอา ประไพ ไกรฤกษ์, ยวงบัปติสตา ร.ท.

ศิริ กรีกุล, มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, โสภี โคกขุนทด, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ภราดา มงฟอร์ต,

สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คาทาลีนา แห่งซีเอนา เปมิกา อาภามงคล, เทเรซา แฟนซี อาภามงคล และครอบครัว, ยอแซฟ มนูญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล

ยันต์เจริญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปโตร ประพล โรจนะเสน

พุธที่ 1

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ภราดา อลอยซิ้วส์, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อิกญาซีโอ ประสาท-มารีอา สำลี-ยอแซฟ สุวิทย์ เกียรติพิริยะ,

ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, คุณลินดา ล้ำเลิศเหล้า, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์,

เปาโล เจริญ แสงรัตนา, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา (ครบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์, มารีอา สิรินยา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, อันโตนีโอ เอ ดอนโน, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ฟรังซีสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, มารีอา มาเรีย

วอลปานี, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 2

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.เอวเซบิโอ แห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช

อุทิศ ภราดา จอห์น เมรี่, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ด.ญ.จันทิมา ชัยชนะมงคล, ฟรังซีสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา สุชาดา      

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, โฮโนราตา ลัดดาศรี ศรีสวรรค์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอาอังตัวแนต ลำดวน

วรรณพงษ์, เปโตร กลิ่นชัย ศักดิ์สินสิริพัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ภราดา วินเซนต์ เมรี่, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ลุงเลือง-ป้าเลื่อง อุดมเดช, ฟรังซีสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, นายสุรชัย อิ่มประเสริฐ, ครอบครัว นาคะประเวศน์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เกวลิน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ซีมอน เตียเลาะ แซ่ล้อ, มารีอ ซูมุ้ย แซ่อึ้ง, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, โฮโนราตา ลัดดาศรี ศรีสวรรค์ (ครบ 30 วัน), เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มาร์ธา พิมพ์จุฑา กรีกุล

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่พี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, นายเจริญ-นางขนุน สว่างเนตร, ปู่บัว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ฟรังซิสกา นวลลออ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์

จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา รังสี สังขรัตน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 5

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล)

โมทนาคุณพระ, อุทิศยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ยวงบัปติสตา คึ้ง-อาคาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-

มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซิสเตอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา จันทิรา กายสุต, มาร์ธา วรรณา

บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มธุรสสุวรรณ, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา สุภาภรณ์ ชุณหสุวรรณ, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, เทเรซา อังคณา บุญพิเชฐ, ครอบครัว ชัยพร จิตตอำไพ, ครอบครัว มารีอา สนธิยา

ศรีอุทัย, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ยอแซฟ พรชัย-พรทิพา-ครอบครัว เกียรติพิริยะ, ครอบครัว

มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, พ่อเจริญ-แม่ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, วันเกิด ด.ญ.แบร์นาแด๊ต นิรมล พิศูจน์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์, เทเรซา พรเพ็ญ รจิตธำรง, ครอบครัว ประพาลา, เซซีลีอา มะลิ สุภากิจ, เซซีลีอา

ปทิตตา-ด.ญ.ปุณรดา-ด.ช.กฤตธกร สังขรัตน์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, บิดา มารดา และน้อง ๆ ของมารีอากอแรตตี เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์, ครอบครัว ศรีประทุม, อัลฟองโซ วิกรม, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, พ่อสนิท ศตัษเฐียร, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, มารีอา นิยม ภัทรวินิจ, เปาโล เป๋งเฮง

แซ่ฮ้อ, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เรนาโต นิว-มารีอา นี-ยอแซฟ จักรพงษ์ วาปีทำ, พ่อบุญ-มอนีกา สา ประพาลา, แคทเทรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, เปาโล ประเวท ตรีมุข, มารีอา สมจิตร เจริญพงษ์ (ครบ 100 วัน), เปโตร เจ็งฮั้ว แซ่เอี้ยว, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, แมงกิโอ มนัส ทัพศาสตร์, เซซีลีอา บุญชู ทรัพย์เย็น, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร, มารีอา เงื่อย-อังเดร ไสว-เปาโล เฉลิม-มารีอา โด๋-ยวงบัปติสตา ชรส-ยอแซฟ เสรี, วิญญาณในไฟชำระมิสซา


มิสซา ๒๓ – ๒๙ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

น.บรียิต นักบวช

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, คณะครูโรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา

อภิรัตน์ เยาวสังข์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล

โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, พ่อวันชัย เทียนวัง, แม่อารีย์ บรมวิทย์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, โรซา ถูก บัวสมบูรณ์, อาจารย์ใหญ่ ประหยัด แก้วมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เบเนดิ๊ก ทิวา บุณยะวณิช, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-

มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เยวาปีอุส เยวา กิจเจริญ, นางเกษร พลจันทร์, มารีอา โนรี บัวสมบูรณ์, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และ น.อันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ด.ญ.ภัทรีฎา กรีกุล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปาโล ชุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ วีริช เลิศโสภา, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, มารีอา มาลิลา เยื้องสวัสดิ์, โฮโนราตา

ลัดดาศรี ศรีสวรรค์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่หวน-ย่าแสง เพชรบูรณ์, ตากรี-ยายละมูล ศรีสังข์และลุงป้าน้าอา, คุณสนอง สันศนยุทธ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา กัลยกร ทิวไผ่งาม, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา

สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟรังซีส เซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ พร เยื้องสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก รณภพ กรีกุล, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่พี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด

คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์,

ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี,

เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, เทเรซีอุสเปาลุส สมชาย เยื้องสวัสดิ์, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก-ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, มารีอา รังสี สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์,

เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เอลิซาเบธ วัลลีย์ บูรณพันธ์, อังเดร อนุชา

กรีกุล (ครบรอบ 19 ปี), ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา จันทิรา กายสุต, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, สุขภาพ น.ส.นวพร คำอักษร, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว รุ่งเรืองผล, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา อุรามณี บุญเยาวลักษณ์, มารีอา สุมณฑา แซ่จึง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, มารีอา อัจฉราภรณ์ ลือวงษ์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์, มารีอามักดาเลนา สุภาภรณ์ ชุณหสุวรรณ, ครอบครัว ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปาโล ประเวท ตรีมุข, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปาโล ภักดี

ผิวดำดี, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เทเรซา วิไล ชานนท์, เบเนดิ๊กโต อำพน ชานนท์, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, พ่อสนิท ศตัษเฐียร, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, ยอแซฟ ทรัพย์, เปโตร แม้น-

ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, นางริซาริน่า-เฟอร์มิน่า-แด้ค แมนซาโน้, นายธงไชย เทพทอง, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, อันตน ทรง-เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, เปโตร ทรัพย์-มารีอา ยี่สุ่น ธาราฉัตร, ยอแซฟ ประเสริฐ-อันเดร นพดล ธาราฉัตร, บาทหลวง ยวงบัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร, มารีอา นิยม ภัทรวินิจ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สังวร ลือแก้วมา

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์

ร็อค ช้วน-มอนิกา บุญเรือง ประคองกิจ, ร.ท.สำรวย บัวเผื่อน, มารีอา ไพลิน บัวเผื่อน, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๑๖ – ๒๒ กรกฏาคม ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

 

 

19.00 น.

พระนางพรหมจารีมารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮียงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา เชาวรินทร์ ยี่รัญศิริ,

ยอแซฟ เชาวน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา พจนีย์ กันโรคา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล

โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ฟรังซีสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์,

บุญนำ-นิรันดร์-ศิริวัฒน์-ศิริเกียรติ โสรินทร์, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม,  เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา สวง สุขในมณี, ด.ญ.วัชรีวัลย์ วรรณบูรณ์, เปโตร ซ้งเฮง-มารีอา มาก แซ่ลิ้ม, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา วรรณิดา ดิษฐสัตย์ธรรม,

เยวาปีอุส เยวา กิจเจริญ, คุณครู ประนอม สัชฌุกร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยอแซฟ ทองพูน หมันอริ, ฟรังซีสโก ใจ สุขในมณี, ยอแซฟ ตี๋-มารีอา สมบูรณ์ แซ่ลิ้ม, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, คุณครู ประนอม สัชฌุกร, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, โฮโนราตา ลัดดาศรี ศรีสวรรค์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา สุวลักษณ์ ภูมิชาติพงศ์, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษ์ปิยะทรัพย์,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอห์น สุชา ธาราวร, โรมูลา

วีระวรรณ สังขรัตน์, คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์, เปโตร จำรัส หัวใจ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่พี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ จั๊บ แซ่ลิ้ม, แม่ดาว ฟานถิ, พ่อเหงียน วีฮาว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ฟรังซิสเซเวียร์ วุฒิภัทร                  อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ (ครบ 34 ปี)-มาร์ธา มารีอา สมถวิล (ครบ 3 ปี) ยันต์เจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย,

ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, มารีอา อรนุช กีร์ตะเมคินทร์, ยอแซฟ จรุง กีร์ตะเมคินทร์, เปโตร จำรัส หัวใจ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 22

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์,วิญญาณไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร,

ครอบครัว มาตุกุล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์

วัชระพิบูลย์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์,

เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา จันทิรา กายสุต, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, อันนา จงสุดา-ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ครอบครัว รุ่งเรืองผล,

ฟรังซิสเซเวียร์ วุฒิภัทร, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ชัยพร จิตตอำไพ, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, นายนพดล-นางจินดา วัฒนุวรรณ, นายสุทธิเกียรติ

ปาลิศรีโรจน์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, ครอบครัว มธุรสสุวรรณ, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, วันเกิด อันตน เชาวลิต หัตถ์ทองคำ, เทเรซา พรเพ็ญ รจิตธำรง, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี และครอบครัว ลูก ๆ น้อง ๆ, ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.

สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปาโล ภักดี ผิวดำดี,

มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ,

เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปาโล ทินกร-เปาโล กฤษนัย คงสมบูรณ์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, เปาโล ประเวท ตรีมุข, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ภราดา ซิลวีโน ศักดา กิจเจริญ, ฟรังซิสเซเวียร สละ พงษ์เพิ่มมาศ

ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว,  ฟิลิป ประวิทย์ จุลสุคนธ์, เซซีลีอา อนงค์ จุลสุคนธ์, เปาโล หลุยส์-คริสตินา ดารา โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา สถิตย์พงศ์ ธูปเทียน, เทเรซา นัยนา โชติพงศ์, คุณพ่อ สนิท ศตัษเฐียร, เปโตร จำรัส หัวใจ, ยอแซฟ หยิกเจี่ย แซ่เจี่ย (ครบ 30 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์

รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, ร.ท.สำรวย บัวเผื่อน, มารีอา ไพลิน บัวเผื่อน, เปาโล เสริม ทองเหวียง,

มารีอามักดาเลนา เจริญ-ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๙ – ๑๕ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มัทธิว ณัฏฐพันธ์ ชัชวาลย์พันธ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อากาทา เง็ก

แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เซซีเลีย ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์

บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล

โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา หมุยเกียว แซ่แต้, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 11

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยวงบัปติสตา จิวช้วง แซ่โง้ว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง,

นางเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ชร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว พานิชสุขไพศาล,

วันเกิด ดิฟนา มุกมินตรา อนิลกานต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, อันนา เจ็ง แซ่ตั๊ง, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, อันนา สอิ้ง เยาวสังข์ เยาวสังข์ (ครบปี), มัตเทว มนูญ เยาวสังข์, มารีอา ลำเจียก สุขสุสินธุ์

พฤหัสฯที่ 12

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ฟรังซีสโก มนัส-เปาโล มานพ เยาวสังข์

วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด นายวรเทพ

กังวาลสกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.เฮนรี

สุขสำราญ มารีอา นลินา พฤกษอรุณ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ลูกแป้ง-

ลูกดิว-ลูกพ่อแม่แป้ง-ลูกผึ้ง-ลูกเตย-ลูกแม่, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ พงษ์ พงษ์วิวัฒน์, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, เปาโล ประเวท ตรีมุข,

มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก,

ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด ฟรังซีส เซเวียร์ อาทิตย์ ทิวไผ่งาม, ครบรอบวันเกิด อันนา พัฒนาพร

โกวรรธนะกุล, มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, แคทลีน กฤษณา วัชรมัย, เปโตร จักรกฤษณ์ วัชรมัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, เปาโล ประเวท ตรีมุข, ยอแซฟ ฮั้งเงี๊ยบ แซ่เล้า, มารีอา ดวงเดือน

แซ่โซว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 15

  06.30 น.

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณสมศักดิ์ ตวงเอ้ย, ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เทเรซา วิลาศ เนื่องพลี, อันตน ยูเบียน-

มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,

เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร,

ครอบครัว ตั้งตระการ-เลิศประพัฒน์, ครอบครัว มาตุกุล, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, รุจิสา นุ่มหอม, เพื่อ

สุขภาพของ เปาโล เริงชัย แก้วไกรสร, ด.ช.ฐนกร, นายนิยม วิพัทนะพร, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์

รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ด.ญ.ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว วงศ์ร่วมพิพัฒน์

มารีอา สุมณฑา แซ่จึง, โล่ด่างส่วน, ยอแซฟ กิตติชัย หัตถ์ทองคำ, ครอบครัว มารีอา วิมลรัตน์ รุจนาเวช, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, อังเยลา มัณฑนา ตรีมานดา, วันเกิด มารีอา พิมพ์พัฒน์ หัตถ์ทองคำ, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤษอรุณ, เพื่อสุขภาพ เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา จันทิรา กายสุต, กิจการงาน ร้านซีซั่นเนล, ครอบครัว จันทวงศ์-Barlow-วิเศษไชยศรี-พุทธรักษา-กอร์ปไพบูลย์, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล,

เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.

สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมณ์สุข, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ สมัย-

เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยวงบัปติสตา วิสา งามสงวน, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, มารีอา วีรวรรณ หัตถ์ทองคำ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญมารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา

ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร้อยเอก เลี่ยม-มารีอา เย็น กรีกุล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยอแซฟ

กระสาน ไกรประสิทธิ์, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง

สุขสำราญ ครอบครัว พานุมาตร-แสงทอง

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์

มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร, มารีอา สอิ้ง เยาวสังข์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๑ กรกฏาคม – ๗ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณเพียงเพ็ญ รจิตธรรมรงค์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

  06.00 น.

 

19.00 น.

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ป้าสงวน-ลุงบุญกอง-สงวน-เสรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร, วันเกิด มารีอา นิภาน์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

สุขสำราญ เปโตร มารี ทองหล่อ

อุทิศ อากาทา จำปา(ครบรอบวันตาย)-ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, ปู่หวน-ย่าแสง เพชรบูรณ์, ตาเต็ม-ยายมูล ศรีสังข์และลุงป้าน้าอา, ป้าเฝือง-ลุงเผือง คำเมือง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา สายธาร กรีกุล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธ์, เทเรซา พรโพยม มหพันธ์, มารีอา สมจิตต์ เจนผาสุก, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, อันนา ละออง แสงศรี, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, เปาโล กัวเพ้ง แซ่โง้ย, มารีอา โค้วเพ็กเอี้ย, มารีอา สุปราณี ชัยสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, มารีอา บุญมี ไชยประเสริฐ, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

 

19.00 น.

น.มารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปโตร พัสดุ กรรณิการ์, มารีอา อุดมลักษณ์ ยังนึก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยวง ภวงศ์เกียรติ-ลูเซีย ชัชฎาภรณ์ วงศ์รุ่ง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, ฟรังซีสโก พูนสิน พึ่งพระจิตร์, ยอแซฟ พงษ์ พงษ์วิวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, คัธริน อ่างแก้ว(ครบรอบวันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาญญาติพี่น้องตระกูล สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วิญญาณ น้องน๊อต, ยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา อธิวัฒน์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา ธัญญลักษณ์ ศิลปชัย, คุณวัชราภรณ์ อิศรภักดี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์  สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เอลิซาเบธ วัลลีย์ บูรณพันธ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก เหลื่อ-มารีอา เกรีย จีรภัทรานันต์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 8

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร วิบูลย์-มารีอา บุษบา มหัคฆพงศ์, นายปาณัสม์ โชติสุต และครอบครัว

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, มารีอา แพรวพรรณ-เทเรซา ดวงดาว ธิติพันธุ์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, นางขวัญใจ ศรีวรขาน, ครอบครัว จรุไพรวัลย์,  วิภาพร ปานกุล, มารีอามักดาเลนา อำไพ ศรีประภา, ครอบครัว ไชยเผือก, ครอบครัว ยามากุจิ, มารีอา หทัยชนก ยามากุจิ, มารีอา ปุณฑิญา เกาะสุวรรณ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เปาโล วิฑูรย์ แสงสว่าง, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, นายสุทธิเกียรติ-ด.ญ.ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว ย่งกิม-มารีอา ยู่เกียว แซ่ตั้ง, มารีอา มาลี-มารีอา เพ็ญศรี ธารานุวัฒน์, ครอบครัว วนิดา ไชยเผือก, ครอบครัว ดารัณ วิพัทนะพร, ยวงบัปติสตา อธิวัฒน์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว พฤกษอรุณ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, มารีอา ดร.เขมิกา ชินอัครเศรณี และครอบครัว, อักแนส เพ็ญจิตร วงศ์รัตนพิทักษ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยวงบัปติสตา สงบ เลิศคัมภีร์ศีล, เพื่อกิจการงานของ สมชาติ หัวใจ, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม,ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล,ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง,ยวงยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ปู่ย่า อาน วิพัทนะพร, ตายาย แฮว เหวี่ยน, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เปโตร เสวก วงศ์รุ่ง, เซซีลีอา ชุติมา วาทยานนท์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอแซฟ วิชัย หิรัญญการ และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา วิสิทธิ์ ไชยเผือก, เอากุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร้อยเอก เลี่ยม-มารีอา เย็น กรีกุล, วิเชียร พรหมศิลป์, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วูลฟ์ ดิเตอร์ ฟอนวัลเดิกกิ-HIROKO NOPA, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มีคาแอล วณิกสิทธิ์ ฉันท์ทนุเกียรติ, คุณวงศ์เดือน ทรัพย์เย็น

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ มอนีกา บุญเรือง-ร็อค ช้วน ประคองกิจ, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๒๕ มิถุนายน – ๑ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา ยอแซฟ จิบิ, ยวงบัปติสตา ธงชัย, ผู้ล่วงลับชาย-หญิง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด นายธารากร ตรีธารา, มารีอา ยอห์น นอยแมน ธารทิพย์ ธีระชาติสกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข (ชมรมคริสตชนอาวุโส), ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ เม่งเกียง แซ่จึง, ลูซีอา เองเกียว แซ่ซิ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยวงบัปติสตา มิ่ง สุขฉาย, โยเซฟ ซังเจีย-เทเรซา หลู แซ่ตั้ง

อังคารที่ 26

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ยอแซฟ รัชดา, มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข (ชมรมคริสตชนอาวุโส), เทเรซา พรโพยม มหพันธ์, มารีอา สมจิตต์ เจนผาสุก, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา, เซียะลิ้ว แซ่ตั้ง และอากง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เอลิซาเบท อำไพ สุขฉาย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

06.00 น.

 

19.00 น.

น.ซีริล ชาวอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, นายเลื่อง-นางคำตัน โสรินทร์,เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล (ชมรมคริสตชนอาวุโส), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ครอบครัว ยอแซฟ ทวีศักดิ์ แสงทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ลูกา สุจิตร ไชยเจริญ, มารีอา ฮุ่ยฮวง แซ่ซิ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข (ชมรมคริสตชนอาวุโส), เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ เยือง ยังนึกอันนา สมบูรณ์ ยังนึก, ยอแซฟ ประจง ยังนึก, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซีสโก สินณรงค์ สุขฉาย

พฤหัสฯที่ 28

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ฟรังซีสโก บำรุง-อังแนส ขาจู สกุลสุวรรณ, ครอบครัว ลุงเหือง อุดมเดช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร จิโรจน์ เลาหพันธุ์, วันเกิด แบร์นาแด๊ต ชวิศา พยัคฆพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล,มารีอามักดาเลนา กัญญา ไชยเจริญ, มาร์ธา ซุ่งจ้อ แซ่แต้, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, นางสมพักตร์ ขันมณี, ยวงบัปติสตา เม่งชง กิจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยวงบัปติสตา พัลลภ กรีกุล

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล (ชมรมคริสตชนอาวุโส), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา อำพร ศรีประทุม, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ลูกา โจ รุ่งจตุรงค์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก,ซิสเตอร์ มารีอา แอสแทร์ ส้มจีน สุขชัย, ลูซีอา ราซิล กิจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

 

น.ปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล (ชมรมคริสตชนอาวุโส), นางเหม่ พุทธรักษา,นางข่ายเพ็ชร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, วิญญาณในไฟชำระ  

 

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, นายทองพูน ทวีธรรมสถิตย์ (ครบรอบวันตาย), เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์  สมบัติเจริญ, อันนา ละออง รวมสำราญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาลีนุส วีรชัย กิจสวัสดิ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย (ครบ 100 วัน), หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

โมทนาคุณแม่พระ, สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, เปาโล เริงชัย แก้วไกรสร, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว ธีระวรรณ คัมภิรานนท์, อักษรไพศาล อิทธิรัชฎานันท์, คุณวงศ์เดือน ทรัพย์เย็น, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์,มารีอา ดร.เขมิกา ชินอัครเศรณี และครอบครัวมารีอา กาญจนา ทรัพย์อาภารัตน์, ครอบครัว มีชูบท, ครอบครัว สเตฟาโน ณรงค์-มารีอา อำพร ศรีประทุม, ครอบครัว มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, อำนวย ตันติโกศล, พ่อเจริญ-แม่ดิ่ว วิพัทนะพร, สมจิตร์ จิวัฒนาพันธ์, โยนออฟอาร์ค ชยาธร เทพทอง, เทเรซา สิริลักษณ์ สุรการ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์, วันเกิด ยวงบัปติสตา พินิจ อาภรณ์รัตน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, เพื่อกิจการงานของ สมชาติ หัวใจ, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ คุณพ่อ ฟรังซีส เซเวียร์ คมกฤช อนามนารถ, ยากอบ ธีรชัย ขอบคีรีราษฎร์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เปโตร เสวก วงศ์รุ่ง, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้มีพระคุณ, เซซีลีอา ชุติมา วาทยานนท์, คุณผ่องศรี ปิยะสุวรรณ, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นายธงไชย เทพทอง, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, กาทารีนา ลัดดา กิจทวี, เลาเรนเต ใต้อู๋ กิจทวี, เซซีลีอา ชิต กิจทวี, อัมปาโรซิโอ เพ่งอัน กิจทวี, ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, วูลฟ์ ดิเตอร์ ฟอนวัลเดิกกิ-HIROKO NOPA, ยอแซฟ อุดม อุมา, เซซีลีอา ระเมียน อุมา, ยอแซฟ เผชิญ สิงห์เสนี, มารีอา ระเบียบ สิงห์เสนี, วิญญาณพ่อแม่-ญาติพี่น้อง ครอบครัว ธนะวรโชติ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, มอนีกา บุญเรือง-ร็อค ช้วน ประคองกิจ, มาทิลดา มาทิลดา พานุมาตร, ยาโกเบ เสวย-มารีอา บุญลาภ สิทธิสรรค์, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๑๗ – ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, อังเดร เทียมพันธ์ ตรีโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ลณัฐ ศรวัญวัชร, ครอบครัว อวัสดาพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์,  ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.โรมูลอัลโด เจ้าอธิการ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ยอแซฟ ทองแดง-มารีอาแพงศรี-เปาโล จิ้น, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, นายเรืองศักดิ์, บรรพบุรุษเวียดนาม, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา รตาภา อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มารีอา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นายสุรศักดิ์ ศิริ, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, ยอแซฟ สุนันท์ ไกรสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ คุณพ่อ ฟรังซีส เซเวียร์ คมกฤช อนามนารถ (ครบรอบ 5 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ (ครบ 100 วัน), เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โรซา ปัทมา ตัณสถิตย์ (ครบ 12 ปี), ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช   น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และ น.โทมัส โมร์ มรณสักขี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์ เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เทเรซา พรโพยม มหพันธ์, มารีอา สมจิตต์ เจนผาสุก, มารีอา ชลธร ฒิธาดา, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัวตระกูล สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, อันตน ประยุง จิตตอำไพ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา พรทิพย์ ตั้งตระการ, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข,เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เบเนดิกโต บรม-เทเรซา ประยูร เดื่อมคั้น, มารีอา เทเรซา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์

อาทิตย์ที่ 24

  06.30 น.

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

โมทนาคุณพระ, สุขสำราญ จอห์น มณฑล กาฬสีห์, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, นายเอี้ยง-นางเพียร ฟองเพชร, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง (ครบรอบวันตาย), เปโตร  ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ พล.ต.ท. สุพจน์ ณ บางช้าง, ไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว โชติกุล, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิเกียรติ-ด.ญ.ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, พ่อเจริญ-แม่ดิ่ว วิพัทนะพร, มารีอา ดวงทิพย์ กำเนิด, มารีอา ตุลยดา, เปโตร ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, จอห์น มณฑล กาฬสีห์, มารีอา รุ่งทิวา หอมประทุม, เทเรซา สุนารี เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้, เทเรซา สุชานันท์, ครอบครัว ยอแซฟ เริงชัย-อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช), ยอแซฟ สมคิด ลือวงษ์, เทเรซา สิริลักษณ์ สุรการ, น.ส.ชวิศา พยัคฆพันธ์, วันเกิด เทเรซา มณฑิรา โตสงวน, มารีอา เกศรา บัวขจร, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย,ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อภิชาต ปิติสันต์, ตรีมอเทว ธนะชัย สุทธิชัยรัตนา

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, มารีอา อุษา มีชูบท, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ ธนาวัฒน์-ด.ช.ทอง บุญแย้ม, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอา คะน้า, ยอแซฟ ฮวงปิง กีรติพูนทรัพย์, เซซีลีอา ระรื่น ซำเจริญ, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, ประนอม ศรจิตติ, ประสาน ศรจิตติ, ขุนไสย ศรจิตติ, ทาย ศรจิตติ, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วิญญาณญาติพี่น้อง-ผู้มีพระคุณของ ปวริศา-ณัชวดี จันทร์สืบสาย, พ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัว ธนะวรโชติ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ ชาคริต สำราญจิตต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง, ไฟชำระ


มิสซา ๑๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บาร์นาบัส อัครสาวก

อุทิศยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ปรัยกร ปุญยธร และครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, บุญนำ-นิรันรัตน์-ศิริวัฒน์-ศิริเกียรติ โสรินทร์, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สะอาด เจนผาสุก (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

อุทิศนายทองอินทร์ เดชดี, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอามักดาเลนา กังวาลสกุล,วันเกิด มาร์กาเร็ต มาเรีย ระจิต โกวรรธนะกุล, ยวง โกวิท

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟิน โสรินทร์, เทวา-มุนซา-คำสวน ชัยพลเดชาเลิศ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ (ครบ 5 ปี)

พฤหัสฯที่ 14

  06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา (ครบรอบ  3 ปี), เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, เปโตร แสวง แสงสว่าง,  เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา (ครบรอบ 3 ปี), ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อุทิศยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, มาร์ตีโน เรือง-อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, วิญญาณไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มารีอา วิไล วิริยะมุกดา, คุณธงไชย เทพทอง, โรซา โรซา แสงสว่าง, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สะอาด เจนผาสุก (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

อุทิศ วิญญาณครอบครัวตระกูล สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, แจ๋ว-เรืองเดช-รื่นฤดี นิลเขต, ยอแซฟ สุนันท์ ไกรสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, ครอบครัว อรพิน เวชเนียน และลูก ๆ, ครอบครัวยายเพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, เทเรซา ประไพ ภูมิพานิช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เบเนดิกโต บรม-เทเรซา ประยูร เดื่อมคั้น

อาทิตย์ที่ 17

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดาโมทนาคุณพระ,

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร วิบูลย์-มารีอา บุษบา มหัคฆพงศ์

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว โชติกุล, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์,  โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์, ครอบครัว เอกตระกูล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศตัษเฐียร, ครอบครัว ยวนจิตต์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, หลุยส์ เดอ มารี อธิยุต เลิศประพัฒน์, คุณรัชต์ พิศูจน์ และครอบครัว, ครอบครัว กฤษฎากร-วราภรณ์ อั๋นวงษ์, คามิลโล ทิวธวัช ศิริมงคล, ครอบครัว ชัยพร จิตตอำไพ, นางฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, พ่อวันชัย-แม่อารีย์ บรมวิทย์, มีคาแอล ธนพล ชมแสงโชค, ครอบครัว โกยสุขโข, ชวลิต บัณฑิตสกุลพร, นายสุทธิเกียรติ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช), เทเรซา สุนารี เปลี่ยนบำรุง, ครอบครัว จันทวงศ์-Barlow-วิเศษไชยศรี-กอร์ปไพบูลย์-พุทธรักษา,

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ดอมินิโก สุมล- มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, อันนา แฉล้ม มีชูบท, ยอแซฟ กิตติศักดิ์ อภิธรรมภูษิต, ปราณี นากลาง, อากุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยอแซฟ ธนาวัฒน์-ด.ช.ทอง บุญแย้ม,

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.