"สารวัด" ของ วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

มิสซาสำหรับพี่น้องคริสตชน

มิสซา ๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบ 19 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญมารีอา เกวลิน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เซซีลีอา อารีย์ สุภาสุด, ยอแซฟ สนั่น หอมประทุม, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ยอแซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์ และปู่ย่า ตายาย

สุขสำราญฟรังซีสกา นวลลออ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ฟรังซีสโก ราชัย รัศมิมาน, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์ และปู่ย่า ตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สุขสำราญยอแซฟ รุ่งโรจน์, วันเกิด นายภัทร-นายภาณุศักดิ์ สว่างเนตร, โยอันนา นันทพิมพ์-โรซา ณิชฐพร

อุทิศอุอันนา ศิริพร-มาร์ตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ฟรังซีสโก ใจ สุขในมณี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ อัลฟองโซ วิกรม, วันเกิด มารีอา รุ่งนภา วายุวัฒนศิริและครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน,ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

  06.00 น.

19.00 น.

น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

สุขสำราญครอบครัว คุณยายเพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, วันเกิด ยอร์จ ยศกร เลิศไกร, วันเกิด มารีอา สาธิณี หอมประทุม

อุทิศฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา สวง สุขในมณี, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซีสเซเวียร์ สมยศ, ยวง เสวย สาราจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาการิตา จรินทร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยวงบัปติสตา กรีฑา รัศมิมาน,เปาลา รำไพ อมรสังข์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, พ่อ แม่ ญาติผู้ล่วงลับของปีอา วาสนา พรหมอยู่, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก นพพร กรีกุล

อุทิศยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, ตากรี-ยายละมูล ศรีสังข์, ปู่หวน-ย่าแสง เพชรบูรณ์, ยอแซฟ ไชยา สาราจิตต์วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อัมพร ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว มารีอา ประนอม เทียมตะวัน, มารีอา อัมพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, เปโตร ขวัก-อันนา สมพร-ยออากิม สุริยนต์ ทรัพย์เจริญ, อาทานาส สายหย่อน-โรซา ทองคำ-ฟิลิป อำนวย ยันตรพินิจ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

อุทิศยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, คุณแม่ สุมน, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

โมทนาคุณแด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต และแม่พระ-พระเยซูเจ้า

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มารีอา อังสนา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ ศรีประมงค์, มารีอา รังสี สังขรัตน์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, อิกญาซิโอ อโณทัย ลับบัวงาม, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 19

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

อุทิศยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา นายแพทย์ พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุภาณี เพิ่มทอง, ครอบครัว นางนลินา พฤกษอรุณ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์-ประเสริฐ-ฉ่ำประวิง, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, เซซีลีอา มะลิ สุภากิจ, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-กอร์ปไพบูลย์-วิเศษไชยศรี-พุทธรักษา, มีคาแอล กฤษฎา หนึ่งน้ำใจ, วันเกิด มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, เซซีลีอา ดรุณี, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, เอลีซาเบธ ฐิอาภา-แคทเธอรีน แพรวา สิริจินดา, ครอบครัว สมชาย มาลี, ยอแซฟ สมบัติ ทองรุจิโรจน์ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, อันนา พิณสุดา อนันทวรรณ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว ลีสินสวัสดิ์, ครอบครัว ศรีประทุม, มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยวงบอสโก วิสนุ น้อยไกรไพร,นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, นายธงไชย เทพทอง, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอา ชลูด พันธุมจินดา

มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ญาติพี่น้องครอบครัว“อมรคณารัตน์” ที่จากไป เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, อากาทา เฮียะ แซ่เจี่ย, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, ตาอ๊าต-ยายแตง ทองดี, พ.ต.เฉลา เมฆสูงเนิน, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ขุนไสย ศรจิตติ, นางทาย ศรจิตติ, นายประนอม ศรีจิตติ, ประสาน ศรจิตติ, ยอแซฟ ทองแดง-มารีอา แพงศรี-เปาโล จิ้น พนมอุปถัมภ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ด.ช.อ๋อง เย็นอุรา, ยวง เหลี่ยงพวง แซ่ลี้, มารีอา บัวแก้ว แซ่ลี้, เปาโล ไพศาล- มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, พ่อ แม่ ยาย ตา และพี่น้อง ของนางสุภา เจียมสินดี, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๖ สิงหาคม – ๑๒ สิงหาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 6

06.00 น.

 

19.00 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร

เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาการิตา จรินทร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีส เซเวียร์ พูนสิน

พึ่งพระจิตร์, มารีอา พิมพา นนทจิตร, นายสุวิทย์ ช้างชาวนา, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา มณี

เล่ห์มงคล, เปาโล เช้ง เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี    น.กาเยตาน พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ ชลหาญ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, แอนนา

นิรันดร์ โสรินทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มัทธิว ชุติพล วัฒนสุนทรฤทัย, มารีอา อัมพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร

สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์(ครบรอบ 2 ปี), มารีอา จันทร์ เกตุเวช,

ฟรังซีสโก พันตรี วิเชียร นนทจิตร, ราฟาเอล ยงยุทธ รุจิเรข, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ฟรังซีสกา สวาท เล่ห์มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 8

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มากาเร็ต กมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์, มารีอา อังสนา

อุทิศ เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, นายไสว อุดมเดช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เทเรซา อำไพ รุจิเรข, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

  06.00 น.

19.00 น.

น.เทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี

งดมิสซา

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, เซซีลีอา ดรุณี      

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันนา มะลิ จึงประไพ, นายประยงค์ อุดมเดช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ชูชาติ หมวกยอด, เปาโล เลี่ยงชุน

กิจบำรุง, ออกุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, อัลแบร์ ยุทธนา รุจิเรข, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ จีราวัฒน์ เล่ห์มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี

สุขสำราญ ออกัสติน ศศินทร์-ออกัสติน ศรินทร์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, ซีมอน เคว้งเต็ก แซ่เล้า, มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ มนูญ, ครอบครัว รุจิเรข

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ซีมอน เตียเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซูมุ้ย แซ่อึ้ง, คุณการุณ ทองพานิช (กิมฝ่า แซ่แต้), เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, นายโฉ-นางชิ้นฉ่าย-นาย

สุเทพ-นางเอี๋ยน ตันจิตร, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง(ครบ 3 ปี), ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, ไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มารีอา สิรินยา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา,

เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์

จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา รังสี สังขรัตน์,

เปโตร ประพล โรจนะเสน, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง (ครบ 3 ปี), เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 12

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

อุทิศคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, ซิสเตอร์ เมรี (สนิท ทรัพย์เย็น), ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี

ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์,

โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เอลิซาเบธ วัลลีย์ บูรณพันธ์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, สุขภาพ ด.ช.ธาดาพงษ์ พุมตาลพงษ์, มารีอา ฐปนีย์ ศาลิคุปต์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ด.ช.เปโตร ธนกฤต รามสมภพ, มารีอา กมลพร-แบร์นาแด๊ต นิรมล พิศูจน์ และครอบครัว, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์, มารีอา สุรวี มณีรัตน์, อาจารย์ ณัฐ ยนตรรักษ์, ยอแซฟ สมจิตร์ จิรวัฒนาพันธ์, ครอบครัว นางนลินา พฤกษอรุณ, คุณสายสนม ทรัพย์เย็น และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ สุชาติ อิฐงาม, มารีอา พิมพกานต์ มาลี, เซซีลีอา มะลิ สุภากิจ, เทเรซา สุชาดา, ครอบครัว ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ, มีคาแอล กฤษฎา หนึ่งน้ำใจ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, เพ็ญจันทร์ ขจีอังกูร, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา วรรณี พานุมาตร, ครอบครัวแสงทอง, ครอบครัว ศรีประทุม, เทเรซา มณี โรจนะเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เปาโล ประเวท ตรีมุข, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, นายธงไชย เทพทอง, เลโอ

จ๊อเลี้ยง แซ่โอ๊ว, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซีส เซเวียร์ สมยศ, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์,

เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล ไพศาล-

มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์

เลาหพันธุ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา, ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน


มิสซา ๓๐ กค – ๕ สิงหาคม ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครอบครัว อันนา จงสุดา-ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ภราดา ฮิวเบิร์ต, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, คุณตาเหวียน วีฮาว, คุณยายดาว ฟานถิ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ

หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เซซีลีอา ดรุณี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-

มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา โสภาวรรณ

จันสวัสดิ์ (ครบรอบ 1 ปี), นางเหม่-นางข่ายเพ็ชร-นายสถิตย์, ยอแซฟ เยือง-อันนา สมบูรณ์-ยอแซฟ ประจง

ยังนึก, เปาโล สุนิต กันโรคา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 31

  06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, มารีอา ประไพ ไกรฤกษ์, ยวงบัปติสตา ร.ท.

ศิริ กรีกุล, มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, โสภี โคกขุนทด, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ภราดา มงฟอร์ต,

สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คาทาลีนา แห่งซีเอนา เปมิกา อาภามงคล, เทเรซา แฟนซี อาภามงคล และครอบครัว, ยอแซฟ มนูญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล

ยันต์เจริญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปโตร ประพล โรจนะเสน

พุธที่ 1

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ภราดา อลอยซิ้วส์, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อิกญาซีโอ ประสาท-มารีอา สำลี-ยอแซฟ สุวิทย์ เกียรติพิริยะ,

ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, คุณลินดา ล้ำเลิศเหล้า, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์,

เปาโล เจริญ แสงรัตนา, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา (ครบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์, มารีอา สิรินยา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, อันโตนีโอ เอ ดอนโน, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ฟรังซีสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, มารีอา มาเรีย

วอลปานี, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 2

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.เอวเซบิโอ แห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช

อุทิศ ภราดา จอห์น เมรี่, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ด.ญ.จันทิมา ชัยชนะมงคล, ฟรังซีสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา สุชาดา      

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, โฮโนราตา ลัดดาศรี ศรีสวรรค์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอาอังตัวแนต ลำดวน

วรรณพงษ์, เปโตร กลิ่นชัย ศักดิ์สินสิริพัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ภราดา วินเซนต์ เมรี่, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ลุงเลือง-ป้าเลื่อง อุดมเดช, ฟรังซีสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, นายสุรชัย อิ่มประเสริฐ, ครอบครัว นาคะประเวศน์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เกวลิน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ซีมอน เตียเลาะ แซ่ล้อ, มารีอ ซูมุ้ย แซ่อึ้ง, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, โฮโนราตา ลัดดาศรี ศรีสวรรค์ (ครบ 30 วัน), เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มาร์ธา พิมพ์จุฑา กรีกุล

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่พี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, นายเจริญ-นางขนุน สว่างเนตร, ปู่บัว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ฟรังซิสกา นวลลออ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์

จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา รังสี สังขรัตน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 5

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล)

โมทนาคุณพระ, อุทิศยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ยวงบัปติสตา คึ้ง-อาคาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-

มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซิสเตอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา จันทิรา กายสุต, มาร์ธา วรรณา

บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มธุรสสุวรรณ, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา สุภาภรณ์ ชุณหสุวรรณ, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, เทเรซา อังคณา บุญพิเชฐ, ครอบครัว ชัยพร จิตตอำไพ, ครอบครัว มารีอา สนธิยา

ศรีอุทัย, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ยอแซฟ พรชัย-พรทิพา-ครอบครัว เกียรติพิริยะ, ครอบครัว

มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, พ่อเจริญ-แม่ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, วันเกิด ด.ญ.แบร์นาแด๊ต นิรมล พิศูจน์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์, เทเรซา พรเพ็ญ รจิตธำรง, ครอบครัว ประพาลา, เซซีลีอา มะลิ สุภากิจ, เซซีลีอา

ปทิตตา-ด.ญ.ปุณรดา-ด.ช.กฤตธกร สังขรัตน์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, บิดา มารดา และน้อง ๆ ของมารีอากอแรตตี เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์, ครอบครัว ศรีประทุม, อัลฟองโซ วิกรม, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, พ่อสนิท ศตัษเฐียร, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, มารีอา นิยม ภัทรวินิจ, เปาโล เป๋งเฮง

แซ่ฮ้อ, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เรนาโต นิว-มารีอา นี-ยอแซฟ จักรพงษ์ วาปีทำ, พ่อบุญ-มอนีกา สา ประพาลา, แคทเทรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, เปาโล ประเวท ตรีมุข, มารีอา สมจิตร เจริญพงษ์ (ครบ 100 วัน), เปโตร เจ็งฮั้ว แซ่เอี้ยว, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, แมงกิโอ มนัส ทัพศาสตร์, เซซีลีอา บุญชู ทรัพย์เย็น, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร, มารีอา เงื่อย-อังเดร ไสว-เปาโล เฉลิม-มารีอา โด๋-ยวงบัปติสตา ชรส-ยอแซฟ เสรี, วิญญาณในไฟชำระมิสซา


มิสซา ๒๓ – ๒๙ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

น.บรียิต นักบวช

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, คณะครูโรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา

อภิรัตน์ เยาวสังข์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล

โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, พ่อวันชัย เทียนวัง, แม่อารีย์ บรมวิทย์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, โรซา ถูก บัวสมบูรณ์, อาจารย์ใหญ่ ประหยัด แก้วมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เบเนดิ๊ก ทิวา บุณยะวณิช, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-

มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เยวาปีอุส เยวา กิจเจริญ, นางเกษร พลจันทร์, มารีอา โนรี บัวสมบูรณ์, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และ น.อันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ด.ญ.ภัทรีฎา กรีกุล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปาโล ชุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ วีริช เลิศโสภา, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, มารีอา มาลิลา เยื้องสวัสดิ์, โฮโนราตา

ลัดดาศรี ศรีสวรรค์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่หวน-ย่าแสง เพชรบูรณ์, ตากรี-ยายละมูล ศรีสังข์และลุงป้าน้าอา, คุณสนอง สันศนยุทธ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา กัลยกร ทิวไผ่งาม, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา

สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟรังซีส เซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ พร เยื้องสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก รณภพ กรีกุล, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่พี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด

คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์,

ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี,

เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, เทเรซีอุสเปาลุส สมชาย เยื้องสวัสดิ์, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก-ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, มารีอา รังสี สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์,

เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เอลิซาเบธ วัลลีย์ บูรณพันธ์, อังเดร อนุชา

กรีกุล (ครบรอบ 19 ปี), ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา จันทิรา กายสุต, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, สุขภาพ น.ส.นวพร คำอักษร, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว รุ่งเรืองผล, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา อุรามณี บุญเยาวลักษณ์, มารีอา สุมณฑา แซ่จึง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, มารีอา อัจฉราภรณ์ ลือวงษ์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์, มารีอามักดาเลนา สุภาภรณ์ ชุณหสุวรรณ, ครอบครัว ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปาโล ประเวท ตรีมุข, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปาโล ภักดี

ผิวดำดี, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เทเรซา วิไล ชานนท์, เบเนดิ๊กโต อำพน ชานนท์, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, พ่อสนิท ศตัษเฐียร, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, ยอแซฟ ทรัพย์, เปโตร แม้น-

ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, นางริซาริน่า-เฟอร์มิน่า-แด้ค แมนซาโน้, นายธงไชย เทพทอง, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, อันตน ทรง-เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, เปโตร ทรัพย์-มารีอา ยี่สุ่น ธาราฉัตร, ยอแซฟ ประเสริฐ-อันเดร นพดล ธาราฉัตร, บาทหลวง ยวงบัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร, มารีอา นิยม ภัทรวินิจ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สังวร ลือแก้วมา

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์

ร็อค ช้วน-มอนิกา บุญเรือง ประคองกิจ, ร.ท.สำรวย บัวเผื่อน, มารีอา ไพลิน บัวเผื่อน, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๑๖ – ๒๒ กรกฏาคม ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

 

 

19.00 น.

พระนางพรหมจารีมารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮียงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา เชาวรินทร์ ยี่รัญศิริ,

ยอแซฟ เชาวน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา พจนีย์ กันโรคา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล

โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ฟรังซีสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์,

บุญนำ-นิรันดร์-ศิริวัฒน์-ศิริเกียรติ โสรินทร์, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม,  เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา สวง สุขในมณี, ด.ญ.วัชรีวัลย์ วรรณบูรณ์, เปโตร ซ้งเฮง-มารีอา มาก แซ่ลิ้ม, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา วรรณิดา ดิษฐสัตย์ธรรม,

เยวาปีอุส เยวา กิจเจริญ, คุณครู ประนอม สัชฌุกร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยอแซฟ ทองพูน หมันอริ, ฟรังซีสโก ใจ สุขในมณี, ยอแซฟ ตี๋-มารีอา สมบูรณ์ แซ่ลิ้ม, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, คุณครู ประนอม สัชฌุกร, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, โฮโนราตา ลัดดาศรี ศรีสวรรค์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา สุวลักษณ์ ภูมิชาติพงศ์, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษ์ปิยะทรัพย์,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอห์น สุชา ธาราวร, โรมูลา

วีระวรรณ สังขรัตน์, คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์, เปโตร จำรัส หัวใจ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ วิญญาณพ่อแม่พี่น้องครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ จั๊บ แซ่ลิ้ม, แม่ดาว ฟานถิ, พ่อเหงียน วีฮาว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ฟรังซิสเซเวียร์ วุฒิภัทร                  อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ (ครบ 34 ปี)-มาร์ธา มารีอา สมถวิล (ครบ 3 ปี) ยันต์เจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย,

ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, มารีอา อรนุช กีร์ตะเมคินทร์, ยอแซฟ จรุง กีร์ตะเมคินทร์, เปโตร จำรัส หัวใจ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 22

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์,วิญญาณไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร,

ครอบครัว มาตุกุล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์

วัชระพิบูลย์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์,

เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา จันทิรา กายสุต, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, อันนา จงสุดา-ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ครอบครัว รุ่งเรืองผล,

ฟรังซิสเซเวียร์ วุฒิภัทร, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ชัยพร จิตตอำไพ, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, นายนพดล-นางจินดา วัฒนุวรรณ, นายสุทธิเกียรติ

ปาลิศรีโรจน์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, ครอบครัว มธุรสสุวรรณ, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, วันเกิด อันตน เชาวลิต หัตถ์ทองคำ, เทเรซา พรเพ็ญ รจิตธำรง, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี และครอบครัว ลูก ๆ น้อง ๆ, ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.

สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปาโล ภักดี ผิวดำดี,

มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ,

เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปาโล ทินกร-เปาโล กฤษนัย คงสมบูรณ์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, เปาโล ประเวท ตรีมุข, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ภราดา ซิลวีโน ศักดา กิจเจริญ, ฟรังซิสเซเวียร สละ พงษ์เพิ่มมาศ

ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว,  ฟิลิป ประวิทย์ จุลสุคนธ์, เซซีลีอา อนงค์ จุลสุคนธ์, เปาโล หลุยส์-คริสตินา ดารา โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา สถิตย์พงศ์ ธูปเทียน, เทเรซา นัยนา โชติพงศ์, คุณพ่อ สนิท ศตัษเฐียร, เปโตร จำรัส หัวใจ, ยอแซฟ หยิกเจี่ย แซ่เจี่ย (ครบ 30 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์

รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, ร.ท.สำรวย บัวเผื่อน, มารีอา ไพลิน บัวเผื่อน, เปาโล เสริม ทองเหวียง,

มารีอามักดาเลนา เจริญ-ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๙ – ๑๕ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มัทธิว ณัฏฐพันธ์ ชัชวาลย์พันธ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อากาทา เง็ก

แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เซซีเลีย ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์

บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล

โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, มารีอา หมุยเกียว แซ่แต้, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 11

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยวงบัปติสตา จิวช้วง แซ่โง้ว, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง,

นางเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ชร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว พานิชสุขไพศาล,

วันเกิด ดิฟนา มุกมินตรา อนิลกานต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, อันนา เจ็ง แซ่ตั๊ง, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, อันนา สอิ้ง เยาวสังข์ เยาวสังข์ (ครบปี), มัตเทว มนูญ เยาวสังข์, มารีอา ลำเจียก สุขสุสินธุ์

พฤหัสฯที่ 12

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ฟรังซีสโก มนัส-เปาโล มานพ เยาวสังข์

วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด นายวรเทพ

กังวาลสกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.เฮนรี

สุขสำราญ มารีอา นลินา พฤกษอรุณ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ลูกแป้ง-

ลูกดิว-ลูกพ่อแม่แป้ง-ลูกผึ้ง-ลูกเตย-ลูกแม่, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ พงษ์ พงษ์วิวัฒน์, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, เปาโล ประเวท ตรีมุข,

มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก,

ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด ฟรังซีส เซเวียร์ อาทิตย์ ทิวไผ่งาม, ครบรอบวันเกิด อันนา พัฒนาพร

โกวรรธนะกุล, มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, แคทลีน กฤษณา วัชรมัย, เปโตร จักรกฤษณ์ วัชรมัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, เปาโล ประเวท ตรีมุข, ยอแซฟ ฮั้งเงี๊ยบ แซ่เล้า, มารีอา ดวงเดือน

แซ่โซว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 15

  06.30 น.

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณสมศักดิ์ ตวงเอ้ย, ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เทเรซา วิลาศ เนื่องพลี, อันตน ยูเบียน-

มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,

เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ศนันชล บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร,

ครอบครัว ตั้งตระการ-เลิศประพัฒน์, ครอบครัว มาตุกุล, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, รุจิสา นุ่มหอม, เพื่อ

สุขภาพของ เปาโล เริงชัย แก้วไกรสร, ด.ช.ฐนกร, นายนิยม วิพัทนะพร, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์

รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ด.ญ.ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว วงศ์ร่วมพิพัฒน์

มารีอา สุมณฑา แซ่จึง, โล่ด่างส่วน, ยอแซฟ กิตติชัย หัตถ์ทองคำ, ครอบครัว มารีอา วิมลรัตน์ รุจนาเวช, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, อังเยลา มัณฑนา ตรีมานดา, วันเกิด มารีอา พิมพ์พัฒน์ หัตถ์ทองคำ, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤษอรุณ, เพื่อสุขภาพ เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา จันทิรา กายสุต, กิจการงาน ร้านซีซั่นเนล, ครอบครัว จันทวงศ์-Barlow-วิเศษไชยศรี-พุทธรักษา-กอร์ปไพบูลย์, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล,

เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.

สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมณ์สุข, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ สมัย-

เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยวงบัปติสตา วิสา งามสงวน, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, มารีอา วีรวรรณ หัตถ์ทองคำ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญมารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา

ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร้อยเอก เลี่ยม-มารีอา เย็น กรีกุล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยอแซฟ

กระสาน ไกรประสิทธิ์, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง

สุขสำราญ ครอบครัว พานุมาตร-แสงทอง

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์

มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร, มารีอา สอิ้ง เยาวสังข์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๑ กรกฏาคม – ๗ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณเพียงเพ็ญ รจิตธรรมรงค์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

  06.00 น.

 

19.00 น.

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ป้าสงวน-ลุงบุญกอง-สงวน-เสรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร, วันเกิด มารีอา นิภาน์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

สุขสำราญ เปโตร มารี ทองหล่อ

อุทิศ อากาทา จำปา(ครบรอบวันตาย)-ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, ปู่หวน-ย่าแสง เพชรบูรณ์, ตาเต็ม-ยายมูล ศรีสังข์และลุงป้าน้าอา, ป้าเฝือง-ลุงเผือง คำเมือง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา สายธาร กรีกุล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธ์, เทเรซา พรโพยม มหพันธ์, มารีอา สมจิตต์ เจนผาสุก, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, อันนา ละออง แสงศรี, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, เปาโล กัวเพ้ง แซ่โง้ย, มารีอา โค้วเพ็กเอี้ย, มารีอา สุปราณี ชัยสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, มารีอา บุญมี ไชยประเสริฐ, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

 

19.00 น.

น.มารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปโตร พัสดุ กรรณิการ์, มารีอา อุดมลักษณ์ ยังนึก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยวง ภวงศ์เกียรติ-ลูเซีย ชัชฎาภรณ์ วงศ์รุ่ง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, ฟรังซีสโก พูนสิน พึ่งพระจิตร์, ยอแซฟ พงษ์ พงษ์วิวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, คัธริน อ่างแก้ว(ครบรอบวันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาญญาติพี่น้องตระกูล สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วิญญาณ น้องน๊อต, ยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา อธิวัฒน์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา ธัญญลักษณ์ ศิลปชัย, คุณวัชราภรณ์ อิศรภักดี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์  สมบัติเจริญ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เอลิซาเบธ วัลลีย์ บูรณพันธ์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, ฟรังซีสโก เหลื่อ-มารีอา เกรีย จีรภัทรานันต์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 8

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร วิบูลย์-มารีอา บุษบา มหัคฆพงศ์, นายปาณัสม์ โชติสุต และครอบครัว

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, มารีอา แพรวพรรณ-เทเรซา ดวงดาว ธิติพันธุ์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, นางขวัญใจ ศรีวรขาน, ครอบครัว จรุไพรวัลย์,  วิภาพร ปานกุล, มารีอามักดาเลนา อำไพ ศรีประภา, ครอบครัว ไชยเผือก, ครอบครัว ยามากุจิ, มารีอา หทัยชนก ยามากุจิ, มารีอา ปุณฑิญา เกาะสุวรรณ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เปาโล วิฑูรย์ แสงสว่าง, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, นายสุทธิเกียรติ-ด.ญ.ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว ย่งกิม-มารีอา ยู่เกียว แซ่ตั้ง, มารีอา มาลี-มารีอา เพ็ญศรี ธารานุวัฒน์, ครอบครัว วนิดา ไชยเผือก, ครอบครัว ดารัณ วิพัทนะพร, ยวงบัปติสตา อธิวัฒน์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว พฤกษอรุณ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, มารีอา ดร.เขมิกา ชินอัครเศรณี และครอบครัว, อักแนส เพ็ญจิตร วงศ์รัตนพิทักษ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยวงบัปติสตา สงบ เลิศคัมภีร์ศีล, เพื่อกิจการงานของ สมชาติ หัวใจ, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม,ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล,ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง,ยวงยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ปู่ย่า อาน วิพัทนะพร, ตายาย แฮว เหวี่ยน, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เปโตร เสวก วงศ์รุ่ง, เซซีลีอา ชุติมา วาทยานนท์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอแซฟ วิชัย หิรัญญการ และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา วิสิทธิ์ ไชยเผือก, เอากุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร้อยเอก เลี่ยม-มารีอา เย็น กรีกุล, วิเชียร พรหมศิลป์, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วูลฟ์ ดิเตอร์ ฟอนวัลเดิกกิ-HIROKO NOPA, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มีคาแอล วณิกสิทธิ์ ฉันท์ทนุเกียรติ, คุณวงศ์เดือน ทรัพย์เย็น

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ มอนีกา บุญเรือง-ร็อค ช้วน ประคองกิจ, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๒๕ มิถุนายน – ๑ กรกฏาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา ยอแซฟ จิบิ, ยวงบัปติสตา ธงชัย, ผู้ล่วงลับชาย-หญิง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด นายธารากร ตรีธารา, มารีอา ยอห์น นอยแมน ธารทิพย์ ธีระชาติสกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข (ชมรมคริสตชนอาวุโส), ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ เม่งเกียง แซ่จึง, ลูซีอา เองเกียว แซ่ซิ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยวงบัปติสตา มิ่ง สุขฉาย, โยเซฟ ซังเจีย-เทเรซา หลู แซ่ตั้ง

อังคารที่ 26

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ยอแซฟ รัชดา, มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข (ชมรมคริสตชนอาวุโส), เทเรซา พรโพยม มหพันธ์, มารีอา สมจิตต์ เจนผาสุก, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา, เซียะลิ้ว แซ่ตั้ง และอากง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เอลิซาเบท อำไพ สุขฉาย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

06.00 น.

 

19.00 น.

น.ซีริล ชาวอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, นายเลื่อง-นางคำตัน โสรินทร์,เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล (ชมรมคริสตชนอาวุโส), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ครอบครัว ยอแซฟ ทวีศักดิ์ แสงทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ลูกา สุจิตร ไชยเจริญ, มารีอา ฮุ่ยฮวง แซ่ซิ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข (ชมรมคริสตชนอาวุโส), เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ เยือง ยังนึกอันนา สมบูรณ์ ยังนึก, ยอแซฟ ประจง ยังนึก, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซีสโก สินณรงค์ สุขฉาย

พฤหัสฯที่ 28

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ฟรังซีสโก บำรุง-อังแนส ขาจู สกุลสุวรรณ, ครอบครัว ลุงเหือง อุดมเดช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร จิโรจน์ เลาหพันธุ์, วันเกิด แบร์นาแด๊ต ชวิศา พยัคฆพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล,มารีอามักดาเลนา กัญญา ไชยเจริญ, มาร์ธา ซุ่งจ้อ แซ่แต้, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, นางสมพักตร์ ขันมณี, ยวงบัปติสตา เม่งชง กิจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยวงบัปติสตา พัลลภ กรีกุล

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล (ชมรมคริสตชนอาวุโส), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา อำพร ศรีประทุม, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ลูกา โจ รุ่งจตุรงค์, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก,ซิสเตอร์ มารีอา แอสแทร์ ส้มจีน สุขชัย, ลูซีอา ราซิล กิจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

 

น.ปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, เซซีลีอา สมใจ ชมไพศาล (ชมรมคริสตชนอาวุโส), นางเหม่ พุทธรักษา,นางข่ายเพ็ชร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, วิญญาณในไฟชำระ  

 

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, นายทองพูน ทวีธรรมสถิตย์ (ครบรอบวันตาย), เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์  สมบัติเจริญ, อันนา ละออง รวมสำราญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาลีนุส วีรชัย กิจสวัสดิ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย (ครบ 100 วัน), หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

โมทนาคุณแม่พระ, สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, เปาโล เริงชัย แก้วไกรสร, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว ธีระวรรณ คัมภิรานนท์, อักษรไพศาล อิทธิรัชฎานันท์, คุณวงศ์เดือน ทรัพย์เย็น, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์,มารีอา ดร.เขมิกา ชินอัครเศรณี และครอบครัวมารีอา กาญจนา ทรัพย์อาภารัตน์, ครอบครัว มีชูบท, ครอบครัว สเตฟาโน ณรงค์-มารีอา อำพร ศรีประทุม, ครอบครัว มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, อำนวย ตันติโกศล, พ่อเจริญ-แม่ดิ่ว วิพัทนะพร, สมจิตร์ จิวัฒนาพันธ์, โยนออฟอาร์ค ชยาธร เทพทอง, เทเรซา สิริลักษณ์ สุรการ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์, วันเกิด ยวงบัปติสตา พินิจ อาภรณ์รัตน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, เพื่อกิจการงานของ สมชาติ หัวใจ, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ คุณพ่อ ฟรังซีส เซเวียร์ คมกฤช อนามนารถ, ยากอบ ธีรชัย ขอบคีรีราษฎร์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เปโตร เสวก วงศ์รุ่ง, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้มีพระคุณ, เซซีลีอา ชุติมา วาทยานนท์, คุณผ่องศรี ปิยะสุวรรณ, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นายธงไชย เทพทอง, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, กาทารีนา ลัดดา กิจทวี, เลาเรนเต ใต้อู๋ กิจทวี, เซซีลีอา ชิต กิจทวี, อัมปาโรซิโอ เพ่งอัน กิจทวี, ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, วูลฟ์ ดิเตอร์ ฟอนวัลเดิกกิ-HIROKO NOPA, ยอแซฟ อุดม อุมา, เซซีลีอา ระเมียน อุมา, ยอแซฟ เผชิญ สิงห์เสนี, มารีอา ระเบียบ สิงห์เสนี, วิญญาณพ่อแม่-ญาติพี่น้อง ครอบครัว ธนะวรโชติ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, มอนีกา บุญเรือง-ร็อค ช้วน ประคองกิจ, มาทิลดา มาทิลดา พานุมาตร, ยาโกเบ เสวย-มารีอา บุญลาภ สิทธิสรรค์, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๑๗ – ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, อังเดร เทียมพันธ์ ตรีโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ลณัฐ ศรวัญวัชร, ครอบครัว อวัสดาพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์,  ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.โรมูลอัลโด เจ้าอธิการ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ยอแซฟ ทองแดง-มารีอาแพงศรี-เปาโล จิ้น, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, นายเรืองศักดิ์, บรรพบุรุษเวียดนาม, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา รตาภา อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มารีอา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นายสุรศักดิ์ ศิริ, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, ยอแซฟ สุนันท์ ไกรสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ คุณพ่อ ฟรังซีส เซเวียร์ คมกฤช อนามนารถ (ครบรอบ 5 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ (ครบ 100 วัน), เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โรซา ปัทมา ตัณสถิตย์ (ครบ 12 ปี), ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช   น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และ น.โทมัส โมร์ มรณสักขี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์ เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เทเรซา พรโพยม มหพันธ์, มารีอา สมจิตต์ เจนผาสุก, มารีอา ชลธร ฒิธาดา, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัวตระกูล สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, อันตน ประยุง จิตตอำไพ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา พรทิพย์ ตั้งตระการ, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ฟิลิป สิบโท ปรีดา เปลี่ยนประมุข,เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เบเนดิกโต บรม-เทเรซา ประยูร เดื่อมคั้น, มารีอา เทเรซา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, เปโตร ยู ผ่าม, มาร์ธา เสียน, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์

อาทิตย์ที่ 24

  06.30 น.

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

โมทนาคุณพระ, สุขสำราญ จอห์น มณฑล กาฬสีห์, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, นายเอี้ยง-นางเพียร ฟองเพชร, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง (ครบรอบวันตาย), เปโตร  ผ่าม, มาร์ธา เสียน มาย, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ พล.ต.ท. สุพจน์ ณ บางช้าง, ไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว โชติกุล, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, นายสุทธิเกียรติ-ด.ญ.ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, พ่อเจริญ-แม่ดิ่ว วิพัทนะพร, มารีอา ดวงทิพย์ กำเนิด, มารีอา ตุลยดา, เปโตร ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, จอห์น มณฑล กาฬสีห์, มารีอา รุ่งทิวา หอมประทุม, เทเรซา สุนารี เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้, เทเรซา สุชานันท์, ครอบครัว ยอแซฟ เริงชัย-อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช), ยอแซฟ สมคิด ลือวงษ์, เทเรซา สิริลักษณ์ สุรการ, น.ส.ชวิศา พยัคฆพันธ์, วันเกิด เทเรซา มณฑิรา โตสงวน, มารีอา เกศรา บัวขจร, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย,ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อภิชาต ปิติสันต์, ตรีมอเทว ธนะชัย สุทธิชัยรัตนา

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, มารีอา อุษา มีชูบท, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ ธนาวัฒน์-ด.ช.ทอง บุญแย้ม, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอา คะน้า, ยอแซฟ ฮวงปิง กีรติพูนทรัพย์, เซซีลีอา ระรื่น ซำเจริญ, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, ประนอม ศรจิตติ, ประสาน ศรจิตติ, ขุนไสย ศรจิตติ, ทาย ศรจิตติ, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วิญญาณญาติพี่น้อง-ผู้มีพระคุณของ ปวริศา-ณัชวดี จันทร์สืบสาย, พ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัว ธนะวรโชติ, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ ชาคริต สำราญจิตต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง, ไฟชำระ


มิสซา ๑๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บาร์นาบัส อัครสาวก

อุทิศยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ปรัยกร ปุญยธร และครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, บุญนำ-นิรันรัตน์-ศิริวัฒน์-ศิริเกียรติ โสรินทร์, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สะอาด เจนผาสุก (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

อุทิศนายทองอินทร์ เดชดี, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอามักดาเลนา กังวาลสกุล,วันเกิด มาร์กาเร็ต มาเรีย ระจิต โกวรรธนะกุล, ยวง โกวิท

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟิน โสรินทร์, เทวา-มุนซา-คำสวน ชัยพลเดชาเลิศ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ (ครบ 5 ปี)

พฤหัสฯที่ 14

  06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา (ครบรอบ  3 ปี), เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, เปโตร แสวง แสงสว่าง,  เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา (ครบรอบ 3 ปี), ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อุทิศยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, มาร์ตีโน เรือง-อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, วิญญาณไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, มารีอา วิไล วิริยะมุกดา, คุณธงไชย เทพทอง, โรซา โรซา แสงสว่าง, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟิลิป ส.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สะอาด เจนผาสุก (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

อุทิศ วิญญาณครอบครัวตระกูล สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, แจ๋ว-เรืองเดช-รื่นฤดี นิลเขต, ยอแซฟ สุนันท์ ไกรสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, ครอบครัว อรพิน เวชเนียน และลูก ๆ, ครอบครัวยายเพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, เทเรซา ประไพ ภูมิพานิช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เบเนดิกโต บรม-เทเรซา ประยูร เดื่อมคั้น

อาทิตย์ที่ 17

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดาโมทนาคุณพระ,

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร วิบูลย์-มารีอา บุษบา มหัคฆพงศ์

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว โชติกุล, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์,  โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์, ครอบครัว เอกตระกูล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศตัษเฐียร, ครอบครัว ยวนจิตต์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, หลุยส์ เดอ มารี อธิยุต เลิศประพัฒน์, คุณรัชต์ พิศูจน์ และครอบครัว, ครอบครัว กฤษฎากร-วราภรณ์ อั๋นวงษ์, คามิลโล ทิวธวัช ศิริมงคล, ครอบครัว ชัยพร จิตตอำไพ, นางฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, พ่อวันชัย-แม่อารีย์ บรมวิทย์, มีคาแอล ธนพล ชมแสงโชค, ครอบครัว โกยสุขโข, ชวลิต บัณฑิตสกุลพร, นายสุทธิเกียรติ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช), เทเรซา สุนารี เปลี่ยนบำรุง, ครอบครัว จันทวงศ์-Barlow-วิเศษไชยศรี-กอร์ปไพบูลย์-พุทธรักษา,

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ดอมินิโก สุมล- มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, อันนา แฉล้ม มีชูบท, ยอแซฟ กิตติศักดิ์ อภิธรรมภูษิต, ปราณี นากลาง, อากุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยอแซฟ ธนาวัฒน์-ด.ช.ทอง บุญแย้ม,

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๔ – ๑๐ มิถุนายน ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์, ครอบครัว ประหยัดทรัพย์-สุนทรศิริ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, อันนา จำเนียร ประหยัดทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มารีอา จั่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล

อังคารที่ 5

  06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ซิลเวียร์มาเรีย สุมาลี-ปีเตอร์ ศรีทัศน์ หะสิตะเวช, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์, มารีอา เหรียญ, วันเกิด ยอแซฟ ปภัศ ศรวัญวัชร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, มารีอา พยอม-เปโตร สายัณห์ ทองแสง

พุธที่ 6

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทอง, มารีอา สวง กฤษเจริญ, เปาโล กระแสร์ ขันมณี, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ฟรังซีสโก พูนสิน

พึ่งพระจิตร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

ง ด มิ ส ซ า

พฤหัสฯที่ 7

  06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

ง ด มิ ส ซ า

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, แมทธิว มนูญ เยาวสังข์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, เปาโล ธาดา ชมจินดา, ยอแซฟ สมชาย, ยาโกเบ เกว๊ย-อันนา สัมฤทธิ์ เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล

ศุกร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, มารีอา สมาน-มารีอา อำพัน เยาวสังข์, วิญญาณไฟชำระ    

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เบเนดิก พิริยะ โพธิสิทธิพร, วันเกิด เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์      อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ เสมา, มารีอา ยุพา-มาร์ธา ทับทิม เจี่ยจวบสิน, มารีอามักดาเลนา นันทา นพประไพ, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 9

06.00 น.

 

น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วิญญาณในไฟชำระ

 

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร กิติศักดิ์ อัญชลีนุกูล, วันเกิด ยอแซฟ อรรถสิทธิ เทพพิทักษ์        อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, มารีอา วันดี, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 10

  06.30 น.

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช,  ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, เรยีนา สุดคนึง บูรณกฤตยากรณ์, ครอบครัว สมเดช ลีลาวรเดช, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, ครอบครัว โชติกุล, ครอบครัว สมใจ เกื้อสุทธิรักษ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, เอลิซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, ครอบเครัว เอกตระกูล, ครอบครัว ตั้งตระการ-เลิศประพัฒน์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว ระวิเนียรทรัพย์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ยอแซฟ สมคิด ลือวงษ์, วันเกิด มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, ครอบครัว จันทวงศ์-Barlow-วิเศษไชยศรี-กอร์ปไพบูลย์-พุทธรักษา, ยอแซฟ วิเชียร ศรีธัญญรัตน์, นายสุทธิเกียรติ ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว ลูกๆ หลานๆ อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นางจิตรธิดา, นายธชบดี, น.ส.บราลี ทุมกานนท์, นางรัตติพร รัตนรังสิวัฒน์, นายลิขิต เนียมรัน-แอนเดอร์สัน, เทเรซา สุนารี เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สมพงษ์ พุ่มร่มบุตร์, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ทองเจือ พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เซซีลีอา เพ็กเจ็ง วรรณยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซีสโก สมยศ, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เซซีลีอา สมใจ-เรอเน สนั่น ชมไพศาล, ยอแซฟ ชาญชัย, เทเรซา สมศรี มหพันธ์, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอา สละ ศรจิตติ, เปาโล ทินกร-กฤษนัย คงสมบูรณ์, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ชาล์ล ชาลี ดีรพัฒน์, นาย ผล-ลูซีอา ชุบ-ด.ช.วีระพันธ์ เพิ่มทอง

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ ร.ท.สำรวย บัวเผื่อน, มารีอา ไพลิน บัวเผื่อน, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช


มิสซา ๒๘ – ๓ มิถุนายน ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลปัสกาสุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์          

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ฟรังซีสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ฟรังซีสโก เสห่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, ยอแซฟ สมชาย,ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, วิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายาย-ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณ, ฟิลิป สิบเอก ปรีดา เปลี่ยนประมุข

อังคารที่ 29

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลปัสกาอุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, เปาโล บุญเลี้ยง

จิรวัฒนาพันธ์, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น(ครบ 37 ปี), อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ เสมา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลปัสกาสุขสำราญ เปโตร ธนวรรธ เจียจวบศิลป์

อุทิศ เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทอง, มารีอา สวง กฤษเจริญ, เปาโล กระแสร์ ขันมณี, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม(ครบ 15 ปี)

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุวงศ์ มโนมัธย์ (ครบ 3 ปี), มารีอา วันดี, มารีอา ประภาศรี จวบสมัย, มารีอา สมใจ ลือวงศ์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์ ณ บางช้าง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มารีอา แม้น-ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี (ครบ 10 ปี), ฟิลิป สิบเอก ปรีดา เปลี่ยนประมุข

พฤหัสฯที่ 31

  06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียนสุขสำราญ มารีอา ธารี เจียจวบศิลป์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, แมทธิว มนูญ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เฮียง, มารีอา กิมลั้ง แซ่ตั้ง, ฟรังซีสโก ราชัย รัศมิมาน, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, ยวงบัปติสตา กรีฑา รัศมิมาน, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ เยือง-อันนา สมบูรณ์-ยอแซฟ ประจง ยังนึก, เปาโล สุนิต กันโรคา, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์ (ครบ 100 วัน)

ศุกร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขีสุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, มารีอา สมาน-มารีอา อำพัน เยาวสังข์, มารีอา ธีรวรรณ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซูมุ่ย แซ่อึ้ง, ร็อค ช้วน-มอนิกา บุญเรือน ประคองกิจ, อันนา มูล, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ฟิลิป สิบเอก ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขีอุทิศ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อึ้ง, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก้วย, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฟิลิป สิบเอก ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เบเนดิกโต บรม-เทเรซา ประยูร เดื่อมคั้น, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ยอแซฟ เทียน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 3

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระตรีเอกภาพอุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช,  ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ยอแซฟ ธาตรี, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, บรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว จรัญ ไชยเผือก, มารีอา บังอร ไชยเผือก, ครอบครัว มาตุกุล, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, วันเกิด เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ทองอยู่ แสงหาญ, ครอบครัว ยนตรรักษ์, ยอแซฟ มงคล แสงหาญ, ครอบครัว นิตยา แซ่ตั้ง และลูก ๆ หลานครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, เทเรซา สุวภา สังขรัตน์, ครอบครัว วิบูลศักดิ์, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว สมศักดิ์ ลีลาวรเดช, ครอบครัว โชติกุล, ยอแซฟ พชรธร-มารีอา เทกลา พัชรนันท์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, น.ส.ศุภวรรณ พุทธรักษา, ครอบครัว สมใจ เกื้อสุทธิรักษ์ครอบครัว ยายบุญส่ง นาคมงคล, ครอบครัว นางวีรุดา จีรวงศไกรศร, ครอบครัว มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, ครอบครัว เฟรนรี่ อาภามงคล, ครอบครัว มารีอากอแรตตี เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, เปโตร จิรัฏฐ์ หอมประทุม, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ABDEL AZIZ TAZI, แด่ผู้ที่บริจาคเพื่อกาแฟผู้อาวุโส สามเสน, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ทองเจือ พันธุมจินดา, ฟิลิป สิบเอก ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา มัธิมา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, แม่มนัส-พ่อพล-เปโตร สมหมาย ทองใบ, นายบุญล้อม-นางทองดี นันทรีกูรและญาติพี่น้อง, นางเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ชร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์ ร.ท.สำรวย บัวเผื่อน, มารีอา ไพลิน บัวเผื่อน, เปาโล เสริม ทองเหวียง, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, เปาโล ธาดา ชมจินดา, ฟรังซีสโก เล็ก, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๒๑ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช,อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว สุวรรณราช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เปโตร ถนอม-อันนา สังเวียน-เปาโล รัฐพล สุวรรณราช, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เอากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์,เปโตร เฮียง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 22

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร จันทร์ทอง โสภณ, คุณแม่กรกมล สุวรรณสูจิ, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, อันนา มูล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทอง, มารีอา สวง กฤษเจริญ, มารีอา ปัทมา แก้วประสิทธิ์, เปาโล กระแสร์ ขันมณี, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา มณีรัตน์ สุขชัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา แจ้เฮี้ย-เปโตร บุญชัย แซ่โค้ว, นางมุนซา-นางพัน โสรินทร์, นายประสงค์ กายราช, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ เทียน, เทเรซา สุวภา สุขชัย (ครบรอบ 2 เดือน), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-แมทธิว มนูญ เยาวสังข์, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก้วย, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, บุญนำ โสรินทร์, นิรันรัตน์-ศิริวัฒน์-ศิริเกียรติ, ฟรังซีสโก เล็ก, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

 

06.00 น.

19.00 น.

น.เบดา ผู้น่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.เกรโกรี ที่ 7 พระสันตะปาปา    น.มารีย์มักดาเลนา เต ปัสซี พรหมจารี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ซิงเจง แซ่อื้อ, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก้วย, อานับ เง็ก แซ่ก้วย, มารีอา สมาน-มารีอา อำพัน เยาวสังข์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซูมุ่ย แซ่อึ้ง, มารีอา จั่น,

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

 

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

 

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ,ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, Socorro Montoya&Conrado Alcasid, มารีอา เหรียญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ ลี้-มารีอา แม้น แดงเดช, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 27

  06.30 น.

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ครอบครัว มาตุกุล, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, ครอบครัว องดึก เหงียน,ครอบครัว น.ส.เหวียน ธิ ราย, ครอบครัว มารีอา อภิรพร บุญสุข, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ด.ญ.ศุภาวีร์-นายสุทธิเกียรติ, วันเกิด นาย ณัฐกูล วงศ์หนองแวง, ครอบครัว หวังนิมิตดี, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัวของลูก ๆ ทุกคนของมารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัวมารีอา นลินา พฤกษอรุณ, ฟรังซิส เซเวียร์ ประทีป ปิติสันต์, ครอบครัว เลื่อนศักดิ์ ไกรประสิทธิ์, อักแนสผ่องศรี-นายทวี อนุศาสนี, ครอบครัว สมชาย มาลี, นายนพดล-นางจินดา วัฒนุวรรณ, มีคาแอล พรพลพัธนพันธุ์, นายสุทธิพงษ์ กิจอุดมวรรณ, เทเรซา ธนนาฏ เอกะสิงห์, ครอบครัว มาร์กาเร็ต มารีอา อรพินท์ศักดิ์ศรี และครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว เทเรซา รานี, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ยอแซฟ สมบัติ ทองรุจิโรจน์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, วันเกิด พล.ต.ต. ณษมา สุวรรณานนท์, ครอบครัว วัฒนสุนทรฤทัย, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, พ่อเลโอนาเดอเยซู-นักบวชชายหญิง, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ธานี ลวสุต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว,เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ฟิลิป ปราโมทย์ ปิติสันต์, มารีอา ระเบียบ-ธวัช วัฒนสุนทรฤทัย,ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, อักแนส มณฑา เลิศโสภา, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เหงียน กวาง เติน, เหงียน ถี่ เมา และตายาย, เทเรซา อรอุษา ดาศรี, ยอแซฟ วิโรจน์, ยอแซฟ เซี๊ยะเกียง แซ่ก๊วย, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา จรัสศรี สิงษ์สา และครอบครัว

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, เปาโล บุญช่วย สิงห์ษา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, นางสมบูรณ์ เกตุนที, รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, วิญญาณในไฟชำระ

 


มิสซา ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปโตร กิตติ คงกิตติคุณ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล วราห์ ปานวิลัย (ครบรอบ 5 ปี), เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ยาโกเบ เสวย-มารีอา บุญลาภ สิทธิสรรค์, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปาโล ชุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 15

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มาร์ติโน เรือง-อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, นาง สนิด ชาติชำนิ, นาย อะฮู อริยะรุ่งโรจน์, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล กระแสร์ ขันมณี, มารีอา แพงศรี-ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทองมารีอา สวง กฤษเจริญ, มารีอา ปัทมา แก้วประสิทธิ์, อังเดร ณรงค์ มณีขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ซือเต็กบ๊วง ทงเอ็ง แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ ชาคริต สำราญจิตต์, นาง มะเอ อริยะรุ่งโรจน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันนา เจวียน-อันนา สุวภา-เปโตร พิทยา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-แมทธิว มนูญ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา วสุนธรา ทรัพย์ไพฑูรย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร แม้น-

ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, มารีอา ฮุ้ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, ฟรังซีสโก สมนึก คชจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, มารีอา สมาน-มารีอา อำพัน เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, คุณอา กิ่ม ณ แพทยงค์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

06.00 น.

 

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

 

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา นิสา-ฟรังซิสเซเวียร์ พรสันต์-ยวงบัปติสตา ประเวทย์ โสภามิตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, Socorro Montoya&Conrado Alcasid, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 20

  06.30 น.

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, ครอบครัว มาร์กาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี และครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์-ประเสริฐ, ครอบครัว ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล, ครอบครัว นางเพ็ญ วีรสกุล, ครอบครัว นิภา หอมประทุม-ลูก ๆ หลาน ๆ, ครอบครัว เทเรซา รานี, มารีอายอแซฟฟิน สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช, มารีอา สนันท์ชล บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ฉันท์ทนุเกียรติ, ครอบครัว จิตตอำไพ, ครอบครัว ณัฐพร นิธิโสภา, ครอบครัว มารีอา บุญเรือน ผิวเกลี้ยง, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว พัธนพันธุ์, ครอบครัว วัชรินทร์ วัชรชัย, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-วิเศษไชยศรี-พุทธรักษา-กอร์ปไพบูลย์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, เปาโล จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์, วันเกิด นางเบ็ญจา กีหงษ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร.อ.เลี่ยม-มารีอา เย็น กรีกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิชนางเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ชร์ กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, นายผัน หงษ์จุมพล, ยอแซฟ สงวน-เทเรซา ใส ผิวเกลี้ยง, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช, เอลิซาเบธ ขาง้อ แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, อักแนส มณฑา เลิศโสภา, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, คุณธงไชย เทพทอง, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ ไพฑูรย์-มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, อักแนส มณฑา เลิศโสภา, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เปาโล ธาดา ชมจินดา, อาคำสวน-ป้า จันทร์เทพ-ป้าพิน โสรินทร์-ป้ามุนชา-ป้าเรือง, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปาโล สุวรรณ ช้อนทอง

อังคารที่ 8

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มาร์ติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, นายเกษม พลจันทร์, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด วรเวช ยอดเศรณี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาโล สุวรรณ ช้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ นภศร โกวรรธนะกุล

อุทิศ เปาโล กระแสร์ ขันมณี, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, วิญญาณน้องน๊อต, อันนา เปโตร เดื่อง-อันนา เปโตร อาน และญาติพี่น้อง, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทอง, มารีอา สวง กฤษเจริญ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เอลีซาเบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เปาโล สุวรรณ ช้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

 

ง ด มิ ส ซ า

พฤหัสฯที่ 10

  06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

ง ด มิ ส ซ า

สุขสำราญ วันเกิด ยอห์น ณัฐชนน สมสินสวัสดิ์, วันเกิด เทเรซา สุวรรณี ทรัพย์ไพฑูรย์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อังเดร ณรงค์ มณีขาว, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-แมทธิว มนูญ เยาวสังข์,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปาโล สุวรรณ ช้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, อันนา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว,ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, นายธงไชย เทพทอง, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, มารีอา สมาน-มารีอา อำพัน เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา ช้วน เกตุเวช, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, นางนิตยา อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ เจี่ยหก แซ่ล้อ, ยอแซฟ เจี่ยหยู แซ่ล้อ, เปาโล สุวรรณ ช้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 12

06.00 น.

 

19.00 น.

น.เนเรโอ, น.อาคิลเลโอ มรณสักขี    น.ปันกราส มรณสักขี

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ชาลส์ พัชรพงศ์ อภิชาตะพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 13

  06.30 น.

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ พงศ์ฤทธิ์ อภิชาตะพงศ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน,ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ- มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา สมฤดี ดีรพัฒน์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว พัธนพันธุ์, ครอบครัว วิจบ-สุวรรณราช, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-พุทธรักษา-กอร์ปไพบูลย์, วันเกิด อัลฟองโซ อาทิตย์ โกวรรธนะกุล, วันเกิด เฮเลน ดวงขวัญ ชุลีวัฒนะพงศ์, นภดล-จินดา วัฒนุวรรณ, สุทธิพงษ์ กิจอุดมวรรณ, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ชัยชาติ บัณฑิตสกุลพร, นายกัมปนาท พิลากุล, ครอบครัว เอกตระกูล, ดอมินิโก อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, คุณยาย เพ็ญศรีพนมอุปถัมภ์, เปาโล จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์, โมทนาคุณพระเจ้า (ประไพ ภูมิพานิช)

อุทิศ เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร.อ.เลี่ยม-มารีอา เย็น กรีกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุลนางเหม่-นางข่ายเพ็ชร์-นายสถิตย์, ลูกชาย ครอบครัว เอกตระกูล, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, พ่อน้อย-แม่สิ่ว-พ่อใหญ่จ่าย วงศ์ม่วงและญาติพี่น้อง, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, เลโอ เรียว-โปลิน ฉวีวรรณ-แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง (ครบรอบวันเกิด)-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เซอร์ มาร์กาเร็ต ประคอง โรจนสุธี, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, มารีอา เลื่อน สุภาษิต, มารีอา นิภา-ยอแซฟ เรืองศักดิ์ ปิตกาญจนกุล, ลัดดา แซ่โก, ลื๊บ แซ่ลี่, ยอแซฟ อนันต์ สมบูรณ์เจริญชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๓๐ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

น.ปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล (ครบรอบ 24 ปี), อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ลูซีอา รัฐมาภรณ์ โลหะศรี, อันนา สมหมาย ชมจินดา (ครบรอบ 10 ปี), ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ยอแซฟ เยือง-อันนา สมบูรณ์-ยอแซฟ ประจง ยังนึก, เปาโล สุนิต กันโรคา, ฟรังซีสโก ราชัย รัศมิมาน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.โยเซฟ กรรมกร

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยอห์น บัปติสต์ สันต์-มารีอา เลียบ สิงห์สา, อันเดร สิริ-โรซา สุดใจ ชินะผา, เปโตร สำเนียง ยี่รัญศิริ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ลูกา สุจิตร ไชยเจริญ, เปโตร ถนอม สุวรรณราช, มัชฌิมา วงค์ศิริ, มารีอา แช่ม เวียนวัสดิ์, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ดอมินิโก ก่า บุญสถิตถาวร, นางสุวัชรา สุวรรณวิเชียร, มารีอา สิริกุล ศุภวงศ์, นายกระแสร์ ขันมณี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ วสุธร ทรัพย์ไพฑูรย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, อันนา สังเวียน สุวรรณราช, มารีอามักดาเลนา กัญญา ไชยเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ยวงบัปติสตา กรีฑา รัศมิมาน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 3

  06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ฮาย บุญสถิตถาวร, อากาทา เง็ก แซ่ก้วย, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก้วย, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, โยเซฟ วิวัฒน์-เปาโล เมฆ วจีวิจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญเปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปาโล รัฐพล สุวรรณราช, มารีอา วันดี ยามสุข, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ  ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บุญนำ-แอนนา นิรันดร์-ยวงบอสโก ศิริวัฒน์-ยอแซฟ ศิริเกียรติ โสรินทร์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา ช้วน เกตุเวช, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เจี่ยหก แซ่ล้อ, ยอแซฟ เจี่ยหยู แซ่ล้อ, รีโน คุยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญโทมา พยนต์ กายสุต, นายสุทธิเกียรติ ปาลิศรีโรจน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์ เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เสถียร บุญคงชู, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 6

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, น.ส.รุจิสา นุ่มหอม,ครอบครัว หวังนิมิตดี, เปาโล จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์, จอห์น ณัฐนนท์ สมสินสวัสดิ์, ครอบครัว รุ่งเรืองผล,ครอบครัว ลูกหลาน มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว พัธนพันธุ์, มารีอา มยุรี สว่างเนตร, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-พุทธรักษา-กอร์ปไพบูลย์, ครอบครัว สุวรรณราช-แพะขุนทด-พิทักษ์ชาติ, ครอบครัว นายณัฐกูล วงศ์หนองแวงมารีอา สมใจ ภูพวก, ยอแซฟ ศักดิ์เกษม นิยมวานิช, ครอบครัว เอกตระกูล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, มารีอา ทองอยู่ แสงหาญ, ครอบครัว ฉันท์ทนุเกียรติ, พล.ต.ต.ณษมา สุวรรณานนท์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว คุณวรพจน์ อาวะจินดา, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, เทเรซา มณี โรจนะเสน

อุทิศ เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ฟรังซีส เซเวียร์ พูนสิน พึ่งพระจิตร์ ริซาลิน้า-บาริง แมนซาโน้, ลูกชาย ครอบครัว เอกตระกูล, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ มงคล แสงหาญ, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, นายดำรงค์ แซ่ลิ้ม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอีย, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, ยวงบัปติสตา วิสา งามสงวน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

โมทนาคุณพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด มารีอา บัวศรี บุญเจือ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, วิญญาณไฟชำระ


มิสซา ๒๓ – ๒๙ เมษายน ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

 

19.00 น.

น.ยอร์จ มรณสักขี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฮองรี เดอ มารี พิมพ์พัฒน์ กรีกุล

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร

เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ธนัญญา หอมประทุม, ครอบครัว ยอแซฟ มานพ อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, อากุสติโน ยงยุทธ

อภิชาตะพงศ์, นางเกษม พลจันทร์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมพักตร์ ขันมณี, ยอแซฟ ฮวด

ศิริมงคล, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ฟรังซีสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

  06.00 น.

 

19.00 น.

น.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง

และพี่ชาย 2 คน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เอลิซาเบท

อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา สมจิตร ขันมณี, เปโตร ถนอม สุวรรณราช, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, อันเดร ณรงค์ มณีขาว, โรซา เฮแลน ศิริมงคล, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เปาโล เช้ง เกตุเวช, โจเซฟ โทนี่

ฮิราดาเตะ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มาร์ธา ดาง อุปพันธ์, เปโตร สุชาติ สว่าง, ยอแซฟฟิน จรี กลัดอังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เซซีลีอา ยุพิน

เจี่ยจวบสิน, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมใจ ขันมณี, อันนา สังเวียน สุวรรณราช, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ยอแซฟ ภิญโญ ศิริมงคล, มารีอา วรรณิดา ดิษฐสัตย์ธรรม, เปโตร

ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล กระแสร์ ขันมณี, นางสุวัชรา สุวรรณวิเชียร, มารีอา

ชั้น จิตตอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, สมปอง

ขันมณี, ยอแซฟ ฮ่อนฝ่า-เย็นจิตร และญาติพี่น้อง, อา น้า ตระกูล แซ่โจว, ฟรังซีสโก เหลื่อ-มารีอา เกรีย

จีรภัทรานันต์, เปาโล รัฐพล สุวรรณราช, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล

สมหมาย พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา,

ลุงสายคำ โสรินทร์, ป้าคำเมียน-เสน่ห์-ปราโมทย์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เทเรซา สมฤดี ขันมณี, ยอห์น สุชา ธาราวร, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา

ช้วน เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

 

19.00 น.

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี    น.หลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี

โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, วันเกิด เทเรซา จิตรา วรวิทย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา

ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ,

ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, ฟรังซีสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

  06.30 น.

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี

ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช,

ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, ครอบครัว ตั้งตระการ-เลิศประพัฒน์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี,

เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-พุทธรักษา-กอร์ปไพบูลย์, ครอบครัว สุวรรณราช-แพะขุนทด-พิทักษ์ชาติ, ชวาลวิทย์ บัณฑิตสกุลพร, ครอบครัว รุจิรากร-ทองสุข, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูกๆ น้องๆ,

สร้อยพลอย ทรัพย์เย็น, เปโตร เจริญ วิพัทนะพร, ประกอบ สร้อยมุกข์, เทเรซา ปวริศา จันทร์สืบสาย และครอบครัว, ครอบครัว ปาลิศรีโรจน์, ครอบครัว ธรรมพิสุทธิ์-ประทีปสุขจิต, ครอบครัว จรุไพรวัลย์

ครอบครัว มีชูบท, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ครอบครัว นางปราณี วงศ์หนองแวงครอบครัว เม่งเฮง, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี

ขาวสำอางค์, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช,

เทเรซา มณี โรจนะเสน

อุทิศ เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, เปาโล บุญรอด

ราชกิจ, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ,

มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, อันนา แฉล้ม-มารีอา

อุษา มีชูบท, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา

ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวงบัปติสตา สำเนียง-มารีอา วิไล ไกรประสิทธิ์, เปโตร เทพชัย ไชยสมบูรณ์, เปโตร เปาโล

นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอา ยิ่ง

สุขสุจักร์, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, เอลีซาแบธ เสงี่ยม โรจนะเสน, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม

พึ่งจิตต์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, นางไขแสง-นายประกิจ แจ่มสมบูรณ์, มารีอา สุนันทา สุขเจริญ,

นายเอี้ยง กีหงษ์, อัลแซล์ม ร.ต.สมพงษ์-นางสคราญ ลวสุต, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปโตร แม้น-

ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

โมทนาคุณแม่พระ, สุขสำราญ ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์, เจ้เดือน ทรัพย์เย็น, นายราพิน ทองเหวียน, ครอบครัว อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์

เลาหพันธุ์, วิญญาณไฟชำระ


มิสซา ๑๖ – ๒๒ เมษายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาสุขสำราญ ครอบครัว ยอแซฟ เริงชัย-อันนา จงสุดา แก้วไกรสร

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟหงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ดอมินิก ปกป้อง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, นายกระแสร์ ขันมณี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ฟรังซีสโก ใจ-มารีอา สวง สุขในมณี, มารีอา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ยอแซฟ เอ็กเตียง แซ่แต้, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

  06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาอุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยอแซฟ ตรั่น วันกู, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา แม้น สุขในมณี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกางดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 19

  06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกางดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกางดมิสซา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์,เปโตร โกมิน เรืองสง่า, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิโก บุญกล้า บุญสถิตถาวร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, อันนา ศิริพร-มาร์ตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.อันเซลม์ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรอุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

 

อาทิตย์ที่ 22

  06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกาอุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว มาตุกุล, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, เทเรซา ธนุนาฎ เอกะสิงห์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูกๆ น้องๆ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, ครอบครัว สุขในมณี-เฟื่องอักษร-แจ่มเจริญ, ครอบครัว มารีอา ชมัยพร กิตติสามเสน, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว มณีรัตน์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว สมชาย มาลี, มารีอา อำไพ สังขรัตน์, มารีอากอแรตตี เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ และพ่อแม่-น้องๆ,

เทเรซา สุนารี เปลี่ยนบำรุง, ครอบครัว จันทวงศ์-บาร์โล-พุทธรักษา, จิตธิดา-ธชบดี-บราลี ทุมกานนท์ ลิขิต-เนียมวัน, รัตติพร รัตนรังสิวัฒน์, เปโตร เจริญ-อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว เอกตระกูล, ด.ญ.ศุกาวีร์ ปาลิศรีโรจน์, มารีอา กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, เปาโล อิทธิกร วิธีธรรมบท, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, ครอบครัว วิจบ-สุวรรณราช-พิทักษ์ชาติ, ฟรังซีสโก สุพจน์ เจริญสุข

อุทิศ เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ ร.อ.เลี่ยม-มาร์ธา เย็น กรีกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, มารีอา หงัง-เอสเตวัง ฮะ ธุระวาณิชย์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ ลอยบุญ, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปโตร เทพชัย ไชยสมบูรณ์, ฟรังซีสโก หยูเม้ง แซ่เอี้ยว, นายสุมน ชินะผา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ฟรังซีสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ผศ.อนวัช วัชรพิทักษ์กุล, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา ชลาสินธ์, ครอบครัว โสภามิตร

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, อันนา วรรณา ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ


มิสซา ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

 

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา   แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา   ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา เทเรซา รัชนี   อมัตติกุล, คุณสนอง สันศนยุทธ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย   รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ   ประทีป บุณยานันทน์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, นายกระแสร์ ขันมณี, มารีอา   เงื่อย, ฟรังซีสโก   ก๊วย-มารีอา ผัน ชีรานนท์, สุนี บวรวิภาต, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ,   วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

  06.00 น.

 

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล   ไพศาล ภูมิพานิช, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ก๋า เหงียนกวาง, ดอมินิโก   ฮาย บ่าเหวียง และพี่ชาย 2 คน, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย   รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา   ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย(ครบรอบปี), อังเดร ไสว, ฟรังซีสโก สมคิด-มารีอา เต็ม   สุขในมณี, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 11

06.00 น.

 

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล   บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เปาโล  บุญเลี้ยง   จิรวัฒนาพันธ์, นาย มณี หมีเพชร, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด   มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย   รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปาโล เฉลิม, เปาโล   พยงค์ กิจนิจชีวะ (ครบ 30 วัน), ร็อค ช้วน-มอนิกา บุญเรือง ประคองกิจ, มารีอา   บุญเรือน รุ่งอรุณ,   ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์,   ไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 12

  06.00 น.

 

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ,   มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก้วย, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช,   มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ,   ยวงบัปติสตา ชรส, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, นางกุลจิรา   เจิดจรรยาพงศ์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี,   นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซอน,   ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน   ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ เม็งเกียง-ลูซีอา เอ็งเกียว, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช,   มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย   รอดเสียงล้ำ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล   พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา วรรณี-มารีอา อรุณ ช้อนทอง,   มารีอามักดาเลนา อัมพร   ศรีรัตนะ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, มารีอา โด๋, อันนา ซอย   รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, นายสวัสดิ์ ชื่นพิศาล, ยอแซฟ ทศวรรษ   เจริญทรัพย์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์,มารีอา   ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

 

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก   ใจ-ยาโกเบ สุจินตน์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี,โยเซฟ   โทนี่ ฮิราดาเตะ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล,   วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, เซซีลีอา เพชรา   ผิวเกลี้ยง, นายสุทธิเกียรติ ปาลิศรีโรจน์

อุทิศ มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ,   มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ อากาทา   สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ   เจริญทรัพย์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ   ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ   ประทีป บุณยานันทน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร   วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล,   อันนา ประดับ งามประมวล

อาทิตย์ที่ 15

  06.30 น.

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่   2 เทศกาลปัสกา

อุทิศ    มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,   ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์   พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา   พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา ซิ้วเจ็ง   แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, เปโตร พ.ต.ท.แถว   สุขยศ, ตระกูล ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์,คุณไพฑูรย์   วงศ์วานิช, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ   สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ   มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ   ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร   พงษ์มณี, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, สุภาภรณ์ โกพล, ครอบครัว จรัญ ไชยเผือก,   ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์-เวโรนิกา ฉลาด มิ่งสมชู, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์,   นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม,มารีอา   กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, เปาโล อิทธิกร วิธีธรรมบท, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา   ดวงดาว ธิติพันธุ์, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, ครอบครัว สมชาย มาลี, ครอบครัว มารีอา   ศรัณยา ประทีปสุขจิต, แมทธิว ณัฐพงษ์ ธนทัตศรีโรจน์, ครอบครัว แก้วศักดาศิริ,   ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว   ตั้งตระการ-เลิศประพัฒน์, ครอบครัว ยอแซฟ พรชัย-พรทิพา เกียรติพิริยะ, หลุยส์   เดอมารี อธิยุต เลิศประพัฒน์, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว   มาริษา โขวิฑูรกิจ, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์,   เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช,ยวง อัครสาวก วิษณุ   ภูมิพานิช, ฟรังซีส ประทีป ปิติสันต์, ครอบครัว วงษ์ศุข

อุทิศ เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ทศวรรษ   เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ   สุเทพ มาตุกุล, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, มารีอา ประทับ โจหิงค์, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์,   เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร   แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา   หงัง-เอสเตวัง ฮะ ธุระวาณิชย์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง   ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต (ครบ 1 ปี), พ่อสมัย วงเวียน, แม่มะลิ   ลอยบุญ, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ดอมินิโก เกเอง แซ่ตั้ง, มารีอา   ซิ้วเตียง แซ่เซียง พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี   ณ บางช้าง, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เปาโล ภักดี ผิวดำดี,   เปโตร เทพชัย ไชยสมบูรณ์, มารีอา ศิริกุล ศุภวงศ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย   ชมไพศาล, ยอแซฟ ร.อ.เลี่ยม-มาร์ธา เย็น กรีกุล, มารีอา อุไรรัตน์ สุตะบุตร,   ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, มารีอา   บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา ชลาสินธ์, ครอบครัว โสภามิตร,   อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี,  ฟรังซีสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, ยอแซฟ   มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, คาโรลูส สุภวัฒน์   ธูปเทียน, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณไฟชำระ


มิสซา ๒ – ๘ เมษายน ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

 

 

19.00 น.

วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

สุขสำราญ ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด แคธริน ปานศศิน          

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร เกี๋ยม ไสยสำรวย, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์ ฟรังซีสเซเวียร์ เสนาะ คลี่เกิด, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, นายกระแสร์ ขันมณี, เปาโล ประยูร จิตตอำไพ, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

  06.00 น.

 

 

19.00 น.

วันอังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, นายสมัย ชินะผา, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก๊วย, โยเซฟ วิวัฒน์ วจีวิจิตร, เปาโล เมฆ วจีวิจิตร, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ฟรังซีสโก สมวงศ์ ชุลีวัฒนะพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ซิลแวสแตร์ พันธ์ธัช จิตต์จำนง, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ฟรังซีสโก เย็น-อันนา แลม สุขในมณี, อันนา สงัด ไสยสำรวย, วิญญาณน้องน๊อต, รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์ ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

 

 

19.00 น.

วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อุทิศ เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ยอแซฟ สมคิด จิรวัฒนาพันธ์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล,ราฟาแอล  เสียมหวุน แซ่ซือ, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ซือ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด อังเยลา เปมิกา ชุลีวัฒนะพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, แมงกิโอ มนัส ทัพศาสตร์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, มารีอา ลมูล สุขในมณี, มารีอา ละม่อม เจนสมุทร์, พ.อ.ธนิต ทรรพนันทน์, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ปัทมา แก้วประสิทธิ์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มีคาแอล ทรงศักดิ์ ทรัพย์ไพฑูรย์, ยอแซฟ มนัส ลือวงศ์, มารีอา วันดี (ปณณดี) ยามสุข, นางสุวัชรา สุวรรณวิเชียร, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

  06.00 น.

19.00 น.

วันพฤหัสฯสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

( ง ด มิ ส ซ า )  พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 9.30 น.

ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท – ล้างเท้าอัครสาวก

ศุกร์ที่ 6

 

16.30 น.

17.15 น.

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์   พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

เดินรูป 14 ภาค

พิธีนมัสการไม้กางเขน

 

 

เสาร์ที่ 7

18.30 น.

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

คืนตื่นเฝ้าปัสกา (เสกไฟ, แห่เทียนปัสกา, เสกน้ำ)

อาทิตย์ที่ 8

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, คุณไพฑูรย์ วงศ์วานิช, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, ตระกูล ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา เทเรซา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เทเรซา รุ่งระวี อุปพงษ์, เทเรซา สุดาทิพย์ สาริกบุตร, มารีอา ศิรินันท์ ปิติสันต์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, ครอบครัว ฉันท์ทนุเกียรติ, ฟรังซีสเซเวียร์ วริษเดชา, ครอบครัว วัชรินทร์ เวียรชัย, ครอบครัว องดึก, ครอบครัว มารีอา เฉลิมศรี ทรัพย์สาร, ครอบครัว ชุติมา วรรณรงค์-คุณปิยะวรรณ วิจิตรวงษ์, ครอบครัว วัฒนุวรรณ-กิจอุดมวรรณ, นายเอกพนธ์ วัชระพิบูลย์, นายนพดล-นางลินดา วัฒนุวรรณ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, อันนา ไสว ถาวระวรณ์, สุภาภรณ์ โกพล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, ครอบครัว ฤกษ์โสภา, ครอบครัว จรุไพรวัลย์

อุทิศ เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, มารีอา ประทับ โจหิงค์, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา หงัง-เอสเตวัง ฮะ ธุระวาณิชย์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นางเหม่-นางสุริยันต์ พุทธรักษา, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยวงบัปติสตา สำนียง ไกรประสิทธิ์, มารีอา สุทธาทิพย์ ประภานวรัตน์, ฟรังซีสโก หยูซ้ง แซ่โง้ย, มารีอา เอื้ออารี ผินจิรพงศ์, โยเซฟ ไจเฮง แซ่ก้วย, เบเนดิกโต อำพน ชานนท์, เทเรซา วิไล ชานนท์, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, โยเซฟ วิวัฒน์-เปาโล เมฆ วจีวิจิตร, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์ (ครบ 100 วัน), เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, คุณประพาฬ รักอารมณ์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, น้องพีท-ปู่นึก-ลุงเปี๊ยก-แม่น้อย, นายแช่ม ชูแสง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ- อันเดร ดาเรส, ฟรังซีสเซเวียร์ พูนสิน พึ่งพระจิตร์, มารีอา วรรณี-มารีอา อรุณ ช้อนทอง, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, นายสวัสดิ์ ชื่นพิศาล, มารีอา อนันศรี ธนาคม, เปาโล สุนทร กิจพานิช, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์

สุขสำราญ ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, ผ่องศรี ไกรสมสุข

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, เปาโล ธาดา ชมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มาทิลดา มาทิลดา พานุมาตร, วิเชียร พรหมศิลป์, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

 


มิสซา ๒๖ – ๑ เมษายน ๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

 

19.00 น.

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

สุขสำราญ คุณครู สุภวิตต์ (ร.ร.พ.ธ.ว.)

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, คุณย่า มาเรีย (เพชร) จุละจาริตต์, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อากทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว,วิญญาณไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา รัชนี เยาวสังข์          

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ,อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ,ยวง กู๋ แซ่ลิ้ม,มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา เงื่อย-อันเดร ไสว สิทธิสันต์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, แมงกิโอ มนัส ทัพศาสตร์, เลโอ ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง(ครบปี), ยาโกเบ เกว๊ย-อันนา สำริด เจียจวบสิน, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์

อังคารที่ 27

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คุณบชกร มานะประวิตร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอแซฟ พิพัฒน์ อิศรภักดี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คุณบชกร มานะประวิตร, คุณแม่ ชูจิตต์ ณ ป้อมเพ็ชร, นายไฝ ณ ป้อมเพ็ชร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, โรซา ไซง้อ แซ่อึ้ง, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, เปโตร สมบัติ มากสินธุ์, ลูเซีย สุ่ย-โรซา พงศ์ทิพ ทรัพย์เย็น, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล วรรณางกูร, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, ยวง เหลี่ยงพวง แซ่ลี้, มารีอา บัวแก้ว แซ่ลี้, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด อังเดร ด.ช.ฐนธน ชุลีวัฒนะพงศ์

อุทิศ เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ปู่ ย่า ตา ยาย, ดอมินิโก ก่าเหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, และพี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด อังเดร ด.ช.ฐนธน ชุลีวัฒนะพงศ์, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน           

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ซิสเตอร์ โยอันนา, แมงกิโอ มนัส ทัพศาสตร์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, น.ส.เพ็ญ คัมภีรวุฒิ, นายณัฐนิติพล จรัสอารยะ, มารีอา กาญจนา วัฒนสุนทรฤทัย, ยอแซฟ เยือง-อันนา สมบูรณ์-ยอแซฟ ประจง ยังนึก, มารีอา ปัทมา แก้วประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ฟรังซีสโก สง่า ผิวเกลี้ยง, ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์, เอากุสติโน ยงยุทธ-เอลิซาเบท อารี อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร                                  

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ซิสเตอร์ มารีวาเรรี, มารีอา เซียะกิม แซ่ซือ, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ,มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, นายสุเทพ ตันจิตร, นางทองใบ นาคะประเวศน์, เปาโล วิชาญ-เปโตร วี-เปโตร วิเชษฐ, เปโตร บุญชัย-มารีอา แจ้เอี้ย แซ่โค้ว, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เซซีลีอา ยุพิน-มารีอา ยุพา เจียจวบสิน, วิญญาณน้องน๊อต, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, มารีอา วรรณี-มารีอา อรุณ ช้อนทอง, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ซือ, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ซือ, นายสวัสดิ์ ชื่นพิศาล, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 31

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ปู่ ย่า ตา ยาย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, และพี่ชาย 2 คน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร วันเกิด มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์, เปโตร เอกชัย ครามะคำ, ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อันเดร จวน-มารีอา สว่าง สังขรัตน์, อันตน สุเทพ-โรซา สมจิต-เบเนดิกโต วรพจน์ กิจประยูร, เปโตร ชื้น-อันนา อารีย์ จินต์ประยูร, ยอแซฟ กิมเฮง สังขรัตน์, เทเรซา วัฒนา สังขรัตน์, ยวงบอสโก วีระ พงศ์วัสนัย (ครบ 100 วัน), เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์, ครอบครัว นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

อุทิศ  มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, มารีอาซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก อุ่น-อันนา สมหมาย อานามนารถ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์,มารีอา เทเรซา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, วันเกิด อารีย์ กังวาลสกุล, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร พงษ์มณี, สุภาภรณ์ โกพล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว มารีอา ธนาภรณ์ ฉิมแพ, ครอบครัว วันชัย เทียนวัง, ครอบครัว ธนะสาร-สาธรกิจ, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว เปโตร กั้น ทองทั่ว, อันนา ไสว ถาวระวรณ์, ครอบครัว มารีอา รัตนา ธีรวชิรกุล, ครอบครัว เหลืองจินดารัตน์-แมนซาโน้, นายไกรภพ เจียจวบศิลป์,  ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล, มารีอา ธนิฏฐา สังข์เสือโพธิ์, ครอบครัวเปาโล สุดใจ กายสุต

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ยอแซฟ สุพรรณ สังขรัตน์, นายวิลาศ วันซอร์, มารีอา ประทับ โจหิงค์, เปาโล สุนทร กิจพานิช, คุณแม่ กรกมล สุวรรณสูจิ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, กาโรโล สุนทร สังขรัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์,เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, สิริรัตน์ โชติจุฬางกูร, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา สุทธาทิพย์ ประภานวรัตน์, ฟรังซีสโก หยูซ้ง แซ่โว้ย, มารีอา เอื้ออารี ผินจิรพงศ์, มารีอา หงัง-เอสเตวัง ฮะ ธุระวาณิชย์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นางเหม่-นางสุริยันต์ พุทธรักษา, ยอแซฟ ประจิต-อังแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ป้าน้าอาญาติมิตร, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, เปาโล ธาดา ชมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา สุภาพ นิลขำ, มารีอา เสงี่ยม ทองไสว, วิญญาณในไฟชำระ

 


มิสซา ๑๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

 

19.00 น.

สมโภช   น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา   แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา   ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี่ แซ่อุน, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปาโล   ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา เฉลียว-ยวง สมพงษ์ เคนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด   เทเรซา ศิริขวัญ วัฒนสุนทรฤทัย   

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร   พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, ยวง กู๋ แซ่ลิ้ม, เปโตร ประพล   โรจนะเสน, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, ฮังรีแอตตา   จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, ยอแซฟ   สี พึ่งจิตต์ (ครบ 1 ปี), ไฟชำระ

อังคารที่ 20

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มารีอาเทเรซา   รัชนี อมัตติกุล, คุณปู่    เหวียนวันดิ๊ก-คุณย่า บุญมา   แซ่ฮ้อ, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร   ประพล โรจนะเสน, เทเรซา พรโพยม มหพันธุ์, ยอแซฟ วิบูลย์ วุฒิเอกไพบูลย์, โรซา   ไซง้อ แซ่อึ้ง, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ยวง เตี๋ย แซ่จิว,   มารีอา ท้อ แซ่จิว, โอยาเว เดี้ยง แซ่จิว, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, อันนา ซอย   รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, นางเหม่-นางสุริยันต์   พุทธรักษา, นายสถิตย์    วิเศษไชยศรี, ดอมินิโก   ก่า เหงียนกวาง, บาเหวียง(ฮาย), เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร          

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เซซีลีอา   สมทรง ครามะคำ,   ซิสเตอร์ โยอันนา, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, มอนีกา   ทับทิม ปานฟัก เอวาริสโต   ไพรัตน์-อัลฟองโซ ไพบูลย์ กิจบำรุง, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา เชาวรินทร์   ยี่รัญศิริ, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา   ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, วิญญาณไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   4 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด มาการิตา พิมพ์พร วงษ์พานิช

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา   สมร ชลหาญ, ฟรังซีสโก สง่า ผิวเกลี้ยง, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปาโล   ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร                                  

อุทิศ   อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ซิสเตอร์ มารีวาเรรี, มารีอา เซียะกิม แซ่ซือ,   ยวงบัปติสตา วิสิทธิ์ ไชยเผือก, เปาโล ลี่อัง แซ่โง้ว, อันนา   เมียงตวง แซ่จัง, มารีอา สมใจ แซ่โง้ว, มารีอา มาลัย โชติเรืองศรี, เปาโล   สมหมาย พันธุมจินดา, ด.ญ.วัชรีวัลย์ วรรณบูรณ์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, ฟรังซีสโก   สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

 

19.00 น.

น.ตูรีบิโอ   แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน   ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอาเทเรซา รัชนี รัตติกุล,   อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา   ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา   สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาโล ประเสริฐ   มั่นวงศ์วิโรจน์, นายปรีชา-นางอำพัน กานตานนท์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา,   อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ปิยะสุทธิ์   ใจสวัสดิ์, ฟรังซีสโก   สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก   ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี, โยเซฟ   โทนี่ ฮิราดาเตะ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มาร์ธา วรรณา   บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ,   ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี   พันธุมจินดา,   อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ   สุทัศน์ อินทสูรย์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย   ชนวัฒน์, ยอแซฟ   ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์   เลาหพันธุ์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล   สุขชัย, เปโตร ประสาท สุขชัย, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, อันนา ปราณี โพธิ์งาม,   เปาโล ดวง ชมจินดา, มารีอา ละม่อม ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 25

  06.30 น.

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่   5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ มารีอา ณิชาพัฒน์ ณพธนาพีรบูรณ์,   จำเรียง เอียงผาสุก

อุทิศ    มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,   ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกียอห์น บัปติสต์   พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา   พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, อันนา รัศมี เจริญสุข, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู,  ฟรังซีสโก อุ่น-อันนา สมหมาย อานามนารถ, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ร็อค   เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ   สุจารีย์ ประพิณวงศ์, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี,   ครอบครัว เหล่าอารีย์, นิดา จันทร์สกา, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง,   นายวิสูตร พงษ์มณี,   สุภาภรณ์ โกพล, ครอบครัว น.ส.ภัคญดา ธนะภาณุเดชกำธร, มีคาแอล พรพล   พัธนพันธุ์, อเล็กซานเดอร์ วรโชติ กิจเจริญ, ครอบครัว พิทักษ์พูลสิน, ดอมินิก   อภิชาติ ไทยตรง, อัญชลี วิพัทนะพร, มีคาแอล ทองบุญ โกวิทวีรธรรม, อักแนส สุภาพ,   เปโตร สง่า พนมอุปถัมภ์, อันนา สยุมพร-ณัฐพล เวชากร, อันนา ราวินทร์   จิรวัฒนาพันธ์, นาง หลั่น ศรีประภา, ครอบครัว ย้อยความดี, มาร์ธา   วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เทเรซา กิตติยา ประพิณวงศ์,   หลุยส์ ปรีชาญาณ   ประพิณวงศ์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว พวงลัดดา   ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, เอากุสตีโน   วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์   ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต

อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ   มาตุกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ยวง   ตี๋อีก, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต. ทวี ณ บางช้าง, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม,   เปาโล สุนทร กิจพานิช, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย   ชมไพศาล, มารีอา ทรัพย์-เอลิซาเบท สละ ชมไพศาล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์,   อันนา เล็ก ประสงค์ดี, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, กาโรโล   สุนทร สังขรัตน์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, ลอเรนซ์   ทองสุข ย้อยความดี (ครบ 15 ปี), นาย ดัรชั้นลาล สัจเดว์, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์,   เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, เปาโล บุญเลี้ยง-ยอแซฟ สมคิด   จิรวัฒนาพันธ์, มารีอา ถวิล รื่นหาญ, เปโตร ประเสริฐ รื่นหาญ, เปโตร ผล   ไกรสมสุข, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, วิญญาณตระกูล ปิติสันต์,  ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, นายโฉ-นางชิ้นฉ่าย-นายสุเทพ-นางเอี๋ยน ตันจิตร, อันนา   ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา หงัง-เอสเตวัง   ฮะ ธุระวาณิชย์, ยวง สนั่น เจ็งไพจิตต์, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยากอบ โชติวิศิษฏ์   ประพิณวงศ์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี,   เปาโล ธาดา ชมจินดา, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์   สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา   นุชนารถ โพธิ์งาม   (ครบ 3 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

 


มิสซา ๑๒ มีนาคม – ๑๘ มีนาคม

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยวงบัปติสตา   หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์,มารีอาเทเรซา   รัชนี อมัตติกุล, ดอมินิโก อุไร ศรีบุญเลิศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ   หงวนจั้ว-มารีอา   ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี่ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ฉวีวรรณ พรายภู่, ครบรอบแต่งงาน 28   ปี เทเรซา ทิพพาพันธ์ – สันติ โพธิสิทธิพร มาร์ธา   วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,   เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยวง กู๋ แซ่ลิ้ม, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เปาโล เช้ง   เกตุเวช, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา   ยวง เต่งตระกูล, เบเนดิ๊กตา เมี่ยวเอ็ง พงษ์วิรัชไชย, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อังแนส   ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, เลาเรนเต ชาญ-โรซา   ประทุม อินทรสุขสันติ, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว พรายภู่, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร   ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, โรซา ไซง้อ แซ่อึ้ง, มีคาแอล วิรัตน์   ชินทร์นลัย และครอบครัว, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เทเรซา พรโพยม มหพันธ์ ฟรังซีสโก   ประเสริฐ ผ่องศรี, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)   เตชะเสน, ไฟชำระ

พุธที่ 14

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ อักแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์   เยาวสังข์, อันนา เจวียน-อันนา สุวภา-เปโตร พิทยา, มารีอาเทเรซา รัชนี   อมัตติกุล, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์,   ยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ด.ญ.ชณิกานต์ เด่นพฤกษ์ธรรม, มาร์ธา   วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร   ประพล โรจนะเสน, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เซซีลีอา สมทรง   ครามะคำ, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, ซิสเตอร์ โยอันนา, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว,   เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี, เบเนดิ๊กตา เมี่ยวเอ็ง พงษ์วิรัชไชย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

  06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ,   อังแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, อันนา ศิริพร มาร์ตีโน   เรือง, ยวงบัปติสตา ไสว วิธีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์   แววเกกี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล (ครบรอบ 15 ปี), มารีอา   ซ้วน เกตุเวช, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา (ครบ 6 ปี), ฟรังซีสโก จอม   ผ่องศรี, ซิสเตอร์ มารีวาเรรี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่   3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน   ธาดาประสิทธิ์, อันนา ศิริพร-มาร์ติโน เรือง, วิญญาณน้องน๊อต, ยอแซฟ   เซียวจือ แซ่เอีย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา   ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา   สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล   โรจนะเสน, ดอมินิโก หิ่ง โก่งศร, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา   ชลูด พันธุมจินดา, อันนา สุนี บวรวิภาต, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

 

19.00 น.

น.ปาตริก   พระสังฆราช

อุทิศ มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก   ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี, โยเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, มารีอา   สมใจ แซ่เฮง, อังแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, มาร์ธา วรรณา   บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร เอกชัย ครามะคำ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์   แววเกกี, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มีคาแอล   ประสิทธิ์ สิทธิ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี   พันธุมจินดา,   ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, เปโตร   ประพล โรจนะเสน, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เปโตร แม้น-ยุสตินา   สมาน สมบัติเจริญ, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฮังรีแอตตา   จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร   วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 18

  06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่   4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ    มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,   ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี ยอห์น   บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา   พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, อันนา รัศมี เจริญสุข,   เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ฟรังซีสโก   สมพล ศุระศรางค์, ฟรังซีสโก ร.ต.ท.ปรีดา บุญชู, ฟรังซีสโก อุ่น-อันนา สมหมาย   อานามนารถ, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มาตุกุล, เอลีซาแบธ   สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายวิสูตร   พงษ์มณี, สุภาภรณ์ โกพล, เซซีลีอา ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี มีคาแอล   พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เปาโล อิทธิกร   วิธีธรรมบท, มารีอา   กัญญาภัทร วิธีธรรมบท, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา   วิมลมาศ-ยอแซฟ   ประชุม ปิติสันต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, เปโตร ศุภสรณ์ กิจเจริญ, ครอบครัว   อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ, ครอบครัว พิทักษ์พูลสิน, ครอบครัว   จันทรวงศ์-พุทธรักษา-บาร์โล-วิเศษไชยศรี-กอร์ปไพบูลย์,   ครอบครัว-กิจการงาน อันนา จงสุดา แก้วไกรสร,ราฟาแอล กฤษฎากร-โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์,โมทนาคุณพระ ประไพ ภูมิพานิช, ครอบครัว พวงลัดดา ปิยะวี,ครอบครัวสุธาสินีขาวสำอางค์ อบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ, เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, ครอบครัว เทเรซา วาสนา พุ่มผกา, เทเรซา   รานี และครอบครัว, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร,   มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, คุณงามนิจ สอนเทพ

อุทิศ เบเนดิกโต บีนีโต้ บี ดีมักทอย,   คอร์สการ์ หลุยส์ ธุระวณิชย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เรย์มองด์ ธานี   ลวสุต, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยวง ตี๋อีก, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.   ทวี ณ บางช้าง, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, เปโตร ประพล   โรจนะเสน, มารีอา จันทร์วงษ์บุญมา,มารีอา สมนึก คงเจริญ, ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์ (ครบ 2 ปี), นายณรงค์-นางสะอาด   พงษ์วัฒนา, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นายเป้งเคี้ยง-นางเอ็กหงษ์ แซ่เลี้ยง,   นางเหม่-นางสุริยันต์ พุทธรักษา, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, ยอแซฟ ประจิต-อังแนส   อุดมศรี ชัยเจริญ, ป้าน้าอา ญาติมิตร, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยวงมอเต็ก   แซ่ลี้, เปาโล สุนทร กิจพานิช, นางกองแก้ว เทียมเมฆา (ครบรอบ 1 ปี), อันตน   เสถียร-ลูซีอา ลมัยชมไพศาล,   มารีอา ทรัพย์ เอลิซาเบท สละ ชมไพศาล, ภราดา ซัลวีโน ศักดา กิจเจริญ, วิคตอเรีย   ถมยา ไผ่งามยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา ทองคำ-เปโตร เกื่อ-เปาโล   ตาม-ยวงบัปติสตา สำลี ทวีศักดิ์, แคทเทอรีนลาบูเร่   ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์,   ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์, อังแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, กาโรโล สุนทร   สังขรัตน์, ยอแซฟ สถาพรจิตรานุเคราะห์,   เปาโล สมหมาย พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ลูกหลานตระกูล บุญเจือ

อุทิศ   มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, เปาโล ธาดา ชมจินดา, เปาโล หร่าย-มารีอา   เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ไฟชำระ


มิสซา ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๐๑๒

ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่   2 เทศกาลมหาพรตสุขสำราญ  โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ

อุทิศ  เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยวงบัปติสตา   หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย-ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, มอนีกา   รัชนี จำปาทิพย์, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา   เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์   จินตนเสรี, เยวาซีอุส เยวา กิจเจริญ (ครบ 28 ปี), เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร,   เทเรซา อำไพ รุจิเรข, ยวง กู๋ แซ่ลิ้ม, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, ฟรังซีสโก   นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 6

  06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่   2 เทศกาลมหาพรต อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อักแนส   ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, เยโรนีโม เตี๋ยวจิว แซ่ฉั่ว, มารีอา มาลี   ศรุตวราพงศ์, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, ดอมินิก วทัญญู จำปาทิพย์, ฟรังซีสโก   สุทธิ ชลหาญ (ครบ 43 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร   ประพล โรจนะเสน, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี,   ฟรังซีสเซเวียร์ พูนสิน พึ่งพระจิตร์, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, ยอห์น สงวน   ถนัดผ่อง, โรซา ไซง้อ แซ่อึ้ง, มีคาแอล วิรัตน์ ชินทร์นลัย และครอบครัว, เปโตร   ควาน-มาร์ธา เหล่ย,   ราฟาแอล ร.ต.ยงยุทธ รุจิเรข, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง   น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลีซีตัส มรณสักขีอุทิศ  เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อากาทา สังวาลย์   แววเกกี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปโตร เปาโล นพ.เจริญทัศน์   จินตนเสรี, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ (ครบ 1 ปี), เปาโล อาซือ   แซ่เฮง, นางสุริยันต์-นางเหม่ พุทธรักษา, เลโอ วิบูลย์ โรจนสุธี, ดอมินิโก   ก๋า-ดอมินิโก ฮาย, เปาโล ธาดา ชมจินดา, มารีอา เสม ถนัดผ่อง, อันเดร สละ   โรจนะเสน, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, สเตฟาโน   ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

( ง ด มิ ส ซ า )

พฤหัสฯที่ 8

  06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น   แห่งพระเจ้า นักบวช

( ง ด มิ ส ซ า )

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ,   เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล วิศิษฐ์ กลิ่นส่ง, อันนา เหล่าเซียะ   แซ่ตั้ง, อักแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล,   โทมัส มะกอก   โรจนะเสน, ซิสเตอร์ โยอันนา, เปโตร สนั่น เจ็งไพจิตต์, อัลแบร์ ยุทธนา รุจิเรข,   เปโตร ควาน-มาร์ธา   เหล่ย, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ฟรังซิสกา   ชาวโรม นักบวชอุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน   ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ โชคชัย โชควิจิตรกุล, ยอแซฟ งักคิ้ม- เซซีลีอา   ผิว สกุลสุวรรณ, อักแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, มารีอาเทเรซา รัชนี   อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา   สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร ประพล   โรจนะเสน, รีโน คุ้ยกี-โรซา ว้อย ทรัพย์เย็น, มารีอา สร้อย โรจนะเสนซิสเตอร์   มารีวาเรรี, อันนา สุนี บวรวิภาต, เปโตร สนั่น เจ็งไพจิตต์, ดอมินิก ชิน-มาร์โก   ประภัสสร ประกอบกิจ,   วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่   2 เทศกาลมหาพรตอุทิศมารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซีสโก   ใจ-ยาโกเบ สุจินต์-อันนา แลม-ฟรังซีสโก เย็น สุขในมณี, โยเซฟ   โทนี่ ฮิราดาเตะ, มารีอา สมใจ แซ่เฮง, อักแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, ไฟชำระ

สุขสำราญ  โทมา พยนต์ กายสุต, เทเรซา   ประภาพร-ยอแซฟ อดิศร กีร์ตะเมคินทร์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, มีคาแอล   ประสิทธิ์ สิทธิ, ยอแซฟ  ทศวรรษ   เจริญทรัพย์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฉุ่น   แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, เปโตร ประพล   โรจนะเสน, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์,   มารีอา วินัย ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์,   ฮังรีแอตตา   จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา อรนุช กีร์ตะเมคินทร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์   สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 11

      06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่   3 เทศกาลมหาพรตอุทิศ   มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,   ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์   พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา   พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เซซีลีอา เกษร จิตต์สมพงศ์, อันนา รัศมี เจริญสุข,   เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เลโอ   ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา   บรรจง สถิตย์ถาวร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว   มาตุกุล, เอลีซาแบธ สุจารีย์ ประพิณวงศ์, มารีอากอแรตตี ภัสสินีย์-มารีอา   นุชจรีย์ รจิตธำรง, นายธนพันธุ์ บุญเคลิ้ม, สุภาภรณ์ โกพล, เซซีลีอา   ดรุณี-ยอแซฟ มนูญ-เทเรซา สุชาดา-มารีอา เกวลี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา   มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระ ประไพ ภูมิพานิช, ครอบครัว   พวงลัดดา ปิยะวี, ครอบครัว สุธาสินี ขาวสำอางค์, ครอบครัว มาริษา โขวิฑูรกิจ,   เอากุสตีโน วิทยา ภูมิพานิช, เทเรซา สุดารักษ์ ภูมิพานิช, ยวง อัครสาวก วิษณุ   ภูมิพานิช, ครอบครัว นายสะอาด ธรรมภิรักษ์, เทเรซา สมใจ,   นางพรทิพย์ โอภาสบุตร, ครอบครัว เทเรซา วาสนา พุ่มผกา, ครอบครัว ปาลิศรีโรจน์, เทเรซา รานี   และครอบครัว, ครอบครัว สุเทพ บรรลือวงศ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว ดารัณ   วิพัทนะพร, กิจการงาน-ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว อมรสิริสมบูรณ์ ครอบครัว   ชัยวัฒน์ เพ็ญรุ่ง, แมรี่แอนด์มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์

อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เบเนดิกโต   บีนีโต้ บี ดีมักทอย, คอร์สการ์ หลุยส์ ธุระวณิชย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต   ทาระพันธ์, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.   ทวี ณ บางช้าง, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, เปโตร   ประพล โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, มารีอา   แพงศรี-ยอแซฟ   ทองแดง-เปาโล จิ้น, เปาโล ทวี ชูศักดิ์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา   ชลูด-แอนโทนี อรุณ ปรีชาวุฒิ,   เปโตร สนั่น เจ็งไพจิตต์ และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง, มารีอา วารุณี รมณียรัตน์,   เปโตร แม้น-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง,   แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, โซซีโม   กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ จำนงค์ สุริยวงศ์,   เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อักแนส ตาง-ฟรังซีสโก ทรัพย์ เยาวสังข์, กาโรโล สุนทร   สังขรัตน์, นางริซารีน่า-นางบางริง แมนซาโน้, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, มาทิลดา   มาทิลดา พานุมาตร, เปาโล ธาดา ชมจินดา, ยอแซฟ   มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.