วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

มิสซาสำหรับพี่น้องคริสตชน


พฤศจิกายน 2012

ปฏิทินประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 15

 

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

 

น.อัลเบิร์ต พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ กิจการงาน – ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน,

เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์,

เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา สุจินดา, กาธารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, มารีอา สมจิตร์ เจนผาสุก, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา

สูน ธาดาประสิทธิ์, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ไฟชำระ

 

 

อังคารที่ 16

 

06.00 น.

 

19.00 น.

 

น.มาร์การิต แห่งสก๊อตแลนต์  น.เยอร์ตรู๊ด พรหมจารี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ฟรังซิสโก ทรัพย์-อักแนส ตาง เยาวสังข์, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง โรจน์เสรี, เปโตร พิทยา พนมอุปถัมภ์, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ,

เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์

ยอแซฟ พิชัย ธรรมพิสุทธิ์, ฟรังซิสโก เจียว, มาร์แซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, ฟรังซิสโก โกสุมภ์

โกมุทผล, อากุสติโน ยงยุทธ-เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, ไฟชำระ

 

 

พุธที่ 17

06.00 น.

 

19.00 น.

 

 

ระลึกถึง น.เอลีซาเบธ แห่งฮังการี นักพรต

อุทิศ ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, นายไสว-นางสุจิตรา อัมพรประภา, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มัทธิว มนูญ เยาวสังข์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวลย์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, มารีอา สมใจ-

โยเซฟฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, ยอแซฟ ย่งหลี แซ่โง้ว, มารีอา ยู่เกียว-เปาโล เลี่ยงชุน-ปู่ตายาย, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สะอาด เจนผาสุก, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ไฟชำระ

 

 

พฤหัสฯที่ 18

 

06.00 น.

 

 

19.00 น.

 

วันคล้ายวันอภิเษกพระวิหาร น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ (ครบรอบวันตาย), เซซีลีอา โสม วงษ์ก้อนทอง, มารีอา สวง กฤษเจริญ, อาอึ่ม เง็กหงส์-วลาพล-อายี่แปะ, เปโตร ต่วน-อักแนส กิมลี้

-ยอแซฟ สุนทร, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ มารีอา วันดี ยามสุข, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, บาซีอุส สวัสดิ์

นามวงษา, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์ ปิติสันต์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

 

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, ยวงบัปติสตา ชุน ธาดาประสิทธิ์, มารีอา สูน

ธิราศักดิ์, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, มารีอา สมาน เยาวสังข์, มารีอา อำพัน เยาวสังข์, ไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ละม่อม ชมจินดา (ครบรอบ 22 ปี), เปาโล ขุนอาชัพ

ชมจินดา, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, สนิท-กนกวรรณ-จุง-ตุ้ย, ยอแซฟ เฉลิมพล ชนวัฒน์, ฟรังซิสโก

โกสุมภ์ โกมุลผล, วิญญาณปู่ย่า-ตายาย, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, อักแนส ทองใบ นามวงษา, ไฟชำระ

 

 

 

 

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

 

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยวงบัปติสตา ตี้ แซ่เตี่ยง, มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซิสโก ใจ-ยาโกเบ

สุจินต์ สุขในมณี, มารีอา ทองสุข วรรณาสุนทรไชย, ยอห์น บัปติสตา พยุง เอียงผาสุก, วิญญาณไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต

อุทิศ มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปโตร สุเทพ เยาวสังข์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาร์ติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เยเรมีย์ ชัยสิทธิ์ สุทธาธาร, เปาโล ทรงชัย พันธุมจินดา, เทเรซา วรณีย์ พึ่งผล, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ปู่วาด-ย่าแซน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

 

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

โมทนาคุณแม่พระ, สุขสำราญ ครอบครัว เทเรซา จินตนา พงศ์วัสนัย

อุทิศ อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ยอห์น บัปติสต์ พยุง

เอียงผาสุก, อันตน สุเทพ-โรซา สมจิต-เบเนดิ๊กโต วรพจน์ กิจประยูร, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์

แววเกกี, ฟรังซิสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, อันนา กิ๊น ศุนย์จีน, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ยอห์นบอสโก อำนวย โศจิพลกุล, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, นายธีรวัฒน์ สินสืบผล, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ลูกา ริชาร์ด เจ อา ทวิง และลูก-แม่-ภรรยา, ครอบครัว นายปุย-นางมัจฉา มาตย์เมือง, นายสติ สันตสวัสดิ์กุล, วันเกิด อันเดร ชวา-ด.ญ.กฤตยา

เจ็งไพจิตต์, วันเกิด มารีอา ศศิประภา-อันเดร นภพล จำปาหวาย, ครอบครัว กฤต บัวประเสริฐ, มารีอา

กมลพร พิศูจน์ และครอบครัว, น.ส.ธารทิพย์ ธีระชาติสกุล, ครอบครัว ปิติสันต์, เทเรซา รุ่งระวี อุปพงษ์

ครอบครัว มาตุกุล, ป้อมสัมฤกษ์, กิมสุนทร, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ มากาแร็ต

มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, เทเรซา จันทนา-เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, มารีอา ชนัญฎา กัณฑณาพิพัฒน์

ดอมินิกซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์

อุทิศ อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, อันตน อัตถ์ อภัยวงศ์, อันนา

มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา จันทร์ กิจสวัสดิ์, เปโตร เซียวเพ้ง แซ่ฮ้อ, มารีอา วารุณี รมณียารักษ์, ยอห์น ชีวิต ทาระพันธ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มาร์ธา แจง บุญครอง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ สุเทพ พึ่งผล, มารีอา นงลักษณ์-ยออากิม หล่า จุลสุคนธ์, อันนา เฉลิม

วรรธธนาสิน, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, อันนา แฉล้ม-มารีอา อุษา มีชูบท, เปาโล สง่า-ฟรังซิสโก อำนวย ยามสุข, ปู่ย่าตายาย ครอบครัว มโนมัธย์, นายแสวง-นางบุญชู สายสอน, ปู่ย่าตา เปาโล เหวี่ยน วัน ทู, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, ยอแซฟ สุรปรีชา

กาญจนเจริญ, เปโตร สนั่น หอมประทุม, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,

ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, เง็กหงส์ วลาพล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ,ไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 และญาติพี่น้อง, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, เทเรซา ประภา-ร.ต.ปรีชา เนตรายน, ฟรังซิสโก น.อ.ภานพ เนตรายน และญาติพี่น้อง, ยออันนา ศรีสาคร-ยวงบัปติสตา สมบุญ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์

สิทธิสรรค์, โกเต็ก-โกอ่าน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s