วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

Archive for January, 2011

เจ้าอาวาส เขียน


ปีที่  45  ฉบับที่  5  วันอาทิตย์ที่  30  มกราคม  2011

สารจากเจ้าอาวาส

 

สวัสดีพี่น้องทุกท่าน

เมื่อวันครูแห่งชาติประจำปี 2554 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ถวายสมญาพระนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อย้ำถึงพระราชกรณียกิจ ที่เกิดขึ้นตลอดในรัชสมัยของพระองค์ นับเป็นการสอนพสกนิกรในด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาชีพ ทั้งพระราชดำรัส พระราชดำริ พระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  ทรงมอบพระฉบับแบบที่ทรงอุทิศตน ไม่ทรงห่วงพระวรกายว่าเหน็ดเหนื่อยเพียงใด  พระพลานามัยที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแบบลืมเหน็ดเหนื่อย ฯลฯ มีคุณค่าเกินกว่าคำพูด หรือคำสรรเสริญ หรือสมญานามใด ๆ ที่หน่วยงานราชการได้ทูลเกล้าถวายมากต่อมากนัก

พ่อนำเกริ่นเรื่องนี้เพื่อจะถือโอกาสขอบใจพี่น้องทุกท่าน ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดี โดยเริ่มต้นจากผู้อาวุโสของชุมชน ของครอบครัว ของหมู่คณะต่าง ๆ ในเขตปกครองวัดของเรา นับแต่โบราณเรื่อยมาจนปัจจุบัน

ทุกวันของชีวิต วัดเป็นศูนย์รวมใจที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นครูผู้สอน ให้เราแต่ละคนเป็นคนดี ผ่านทางพิธีกรรม การภาวนา การร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ เสียงระฆังที่ดังให้เราได้ยินเสียงเรียกให้เรารู้ว่า ควรจัดเวลามากน้อยเพียงใด ให้คืนกับพระองค์ เพื่อทำหน้าที่คริสตชนที่ดี  ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ซึ่งใช้เวลาในโลกตามหน้าที่มายาวนาน และคงจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อก่อประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณให้มากเท่าที่สามารถ ย่อมแสดงแบบอย่างดี สมฐานะการ เป็นครู พ่อแบบแม่แบบให้เด็ก ๆ ได้เห็น ทุกคนสามารถเป็นครูในรูปแบบของคริสตชนดี พอควรแก่อายุวัยที่หันหน้าเข้าวัด ตรวจสอบผลความประพฤติปฏิบัติทุกวัน ด้วยการติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเป็นห่วงว่า เราจะทำดี คิดดี หรือสอนทำดีมากเกินไป เพราะเราแต่ละคน ไม่มีใครดีสมบูรณ์ หรือดีเกินร้อยกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ มีแต่ความพยายามจะรักษาความดีไว้ อย่าทำลายทิ้ง แม้ผลตอบแทนความดีจะส่งผลช้า ไม่ทันใจนักก็ตาม

บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูที่จบการศึกษาตามหลักสูตรกำหนดไว้ ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบผลสำเร็จดีดั่งใจนึกได้ แต่ทุกคนก็ต้องภูมิใจที่ได้ใช้เวลารับการบ่มเพาะชีวิตช่วงเวลาหนึ่งจากคุณครู ด้วยระเบียบวินัย ด้วยคุณธรรมความมีปัญญาและสติที่ส่องทางชีวิต แสงสว่างจะมีผลต่อเมื่อปรากฏความมืดบางขณะของชีวิต นั่นหมายถึง อุปสรรคและปัญหาที่แฝงในชีวิตทุกคน ในฐานะคริสตชนที่มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในชีวิตทุกย่างก้าว จะมั่นใจว่าพระองค์จะเป็นคุณครูผู้ให้กำลังใจ ยามพบปัญหา เพื่อหยิบยื่นปัญญาให้แก้ไข ผู้ให้ความสุขใจยามพบความสำเร็จของชีวิตและสอนให้รู้จักขอบคุณ เพื่อรักษาความดี ความสำเร็จ เพื่อจะเป็นครูให้ลูกหลานต่อไป

ขอพระผู้เป็นเจ้า คุณครูของชีวิตทุกคน มอบเวลาและสอนคุณค่าของชีวิตที่เสียสละ อดทน และมอบแบบฉบับให้แก่กันและกันตลอดไป คนโบราณสอนสุภาษิตว่า ความผิดเป็นครู ย่อมให้พลังใจ และหมั่นแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้งนี้ และทั้งนั้น หวังเห็นทุกคนแก้ไขมากกว่าแก้ตัว เพื่อชุมชนนี้จะมีพระพรตลอดเวลา

พระวาจาประจำสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา เน้นการเรียนรู้แนวทางที่พระเยซูทรงสอนในฐานะครูของคริสตชนผู้ศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมของพระองค์

บทอ่านแรก ประกาศกเศฟันยา เน้นให้เห็นภาพของความสำเร็จมีปรากฏในบุคคลชาวอิสราเอล ที่ถ่อมตน และแสวงความชอบธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามพระบัญชาเสมอ

นักบุญเปาโลในจดหมายถึงชาวโครินธ์ ชวนให้พิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า มากกว่าภูมิใจในความสำเร็จของแต่ละคน จนเลยเถิดว่าเป็นผลจากความสามารถเฉพาะตัว เกิดความหยิ่งจองหอง และดูหมิ่นผู้อื่น รวมพระด้วย

พระเยซูเจ้าในบันทึกของนักบุญมัทธิววันนี้ พูดถึง บุญลาภ 8 ประการ ซึ่งคละปนทั้งการดูหมิ่นดูแคลน และเป็นผู้ที่ทำดีด้วย เหตุการณ์หลายอย่างของชีวิต ไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบคณิตศาสตร์ แต่เป็นสูตรของความมีใจและรู้ใจของพระธรรมที่พระทรงสอน อาจเข้าใจและทำยาก แต่พระผู้เป็นครู ทรงสอนแล้วต้องทำได้ พร้อมขอความช่วยเหลือจากพระองค์

 

ขอนักบุญฟรังซีสช่วยทุกคน

พ่อสุเทพ

 

Advertisements

สภาภิบาล วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ขอเชิญ


สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ ขอเชิญคริสตชนทุกท่านร่วมระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ทุกท่านคงจะจำได้ ที่ท่านมาเยี่ยมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และระลึกถึงนักบุญ บลาซีโอ พระสังฆราช/มรณสักขี นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช และนักบุญอากาทา พรหมจารี/มรณสักขี หลายท่านอาจจะไม่รู้จักท่านเลย คงต้องพึ่งคุณพ่อแล้ว

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ นี้เป็นวันตรุษจีน ตรุษญวน ปีนี้คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย จะทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีมิสซา เมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่แล้ว คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นผู้ที่รื้อฟื้น ตรุษญวน ขึ้นมา ทำให้คริสตชนหลายท่านนึกถึงวันเก่า ๆ ที่เราเคยมีความสุข

ปีนี้พี่น้องหลายท่านอาจตั้งใจที่จะทำความดีถวายต่อองค์ความรัก  เวลาผ่านมาเร็วเหลือเกิน เพิ่งจะฉลองวันคริสต์มาส ปีใหม่เร็ว ๆ นี้ คงต้องถามตัวเองว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เราทำความดีอะไรบ้าง คืนดีกับเพื่อนบ้านหรือยัง อย่าลืมว่า พระบิดาเจ้าทรงรักเรามาก

สองสามวันที่แล้วดูหนังในทีวี พ่อของเจ้าบ่าวและพ่อเจ้าสาว ถามเจ้าบ่าวว่า อยากได้ความสุขหรือความถูกต้องในการร่วมชีวิตด้วยกัน เจ้าบ่าวตอบว่าความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งพ่อเจ้าบ่าวและพ่อเจ้าสาวตอบพร้อมกันว่า จงมองข้ามความถูกต้อง แล้วจะมีแต่ความสุข เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนเลย ยกโทษเจ็ด ครั้งเจ็ดสิบหน

วานนี้อดีตปลัดของวัด คุณพ่อปรินซ์ วุฒิไกร ชินทร์นลัย โทรข้ามทวีปมา ขอให้บอกทุกท่านว่า ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรให้พี่น้องคริสตชนของวัดทุกท่าน คุณพ่อบอกว่าสายไปหน่อย เพราะทำเบอร์ทุกคนที่รู้จักหายแต่ทันตรุษญวน ท่านไม่เคยลืมเราเลย

ในหมู่บ้านเมื่อคืนวันที่ ๒๔ ธันวาคม ที่แล้วมานั้น ไม่ค่อยจะเห็นสีแสงตามบ้านต่าง ๆ แต่ที่วัด มิสซาศักดิ์สิทธิ์ขอบพระคุณพระเป็นเจ้านั้นแน่นขนัด นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พี่น้องในหมู่บ้านตั้งพระแท่นต้อนรับพระแม่แทบทุกบ้าน น่ายินดี

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม เป็นวันครบรอบ ๖๓ ปีพระโต กลับไปมีมิสซานอกวัด คุณพ่อประธานคือคุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส  ในอดีตนั้นคุณพ่อเคยอยู่ที่วัดของเรา สิบกว่าวันต่อมาจะเริ่มเทศกาลมหาพรตที่ปีนี้มาสายหน่อย เริ่มต้นวันพุธรับเถ้า ๙ มีนาคม เสกสุสานอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๑๖.๓๐ วัดจะทาสีทำความสะอาดหลุมส่วนมากให้ ถ้าต้องการเพิ่มเติมขอเชิญ ๔๐ วันต่อมา สมโภชปัสกาวันที่ ๒๔ เมษายน

ก่อนหน้าจะสมโภชปัสกา พี่น้องคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจในอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์อย่างดี ดำเนินตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้า ผู้ที่รักเรายิ่ง…..สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน..รักทุกท่านจริงใจ…..สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์

 


ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ และประกาศแต่งงาน


ประชาสัมพันธ์

 

u         รุษจีน – ตรุษญวน

ประจำปี 2011/2554  วันพฤหัสฯที่ 3 กุมภาพันธ์   มิสซาขอพรเวลา 09.00 น.

หลังมิสซา แจกส้มและเงินขวัญถุงเหรียญ 10 บาท (เงิน + ทอง)

ขอเชิญพี่น้องที่ว่าง ไม่ทำงานตามหน้าที่ เข้าขอพรด้วยพร้อมกัน  * งดมิสซาเช้าและค่ำ *

Ë  ศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและโปรดศีลฯตามปกติ  ขอลูกหลานได้เตรียมใจผู้รับศีลฯ และโต๊ะตั้งเทียน และถ้ามีดอกไม้ให้พร้อมด้วย

เวลา 06.30 น.   ในหมู่บ้าน    เวลา 09.00 น.   นอกหมู่บ้าน

เวลา 18.00 น.   มีพิธีตั้งศีลฯ ขอขมาโทษ  โดยคณะคูร์ซิลโล เป็นผู้นำ

Ì  เลี้ยงอาหารสามเณรยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นการส่งเสริมกระแสเรียกทางอ้อม  แม้จะไม่มีบุตรหลานเป็นสามเณรโดยตรง  ทางวัดตั้งขันพาน 2 อาทิตย์  อาทิตย์ 30 มกราคม และอาทิตย์ 6 กุมภาพันธ์  ทั้งนี้ วันกำหนดเลี้ยงเป็นวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ศกนี้  สภาภิบาลจะไปพร้อมพี่น้องที่มีจิตอาสาประมาณ 10 ท่าน ออกเดินทางเวลา 10.00 น.

Í   สัญญาเช่าที่ดิน  ประจำปี 2011/2554

มิสซังฯกำหนดวันเสาร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ให้ผู้เช่าทุกรายในเขตปกครองวัดสามเสนไปตามวันเวลา คือ 09.00 น. – 11.30 น. บ้านพระสงฆ์

อนึ่ง ผู้ที่ค้างชำระหรือยังไม่ได้ทำสัญญาปี 2010/2553 (หรือปีก่อนหน้านี้) อย่าเฉยเมย เพราะเป็นการเสี่ยงถูกบังคับทางกฎหมายโดยไม่จำเป็น

กรณีผู้ที่เช่าที่ดินและบ้าน นำไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ทางมิสซังฯไม่ได้อนุญาต ขอให้พบเจ้าหน้าที่วันจันทร์ที่ 31 มกราคมนี้ เวลา 09.30 น. 11.30 น. เพื่อปรับเปลี่ยนประเภทผู้เช่าใหม่ตามระเบียบมิสซังฯ ทั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่เช่าที่ถึงแก่กรรม ให้บุตรหลานพบเจ้าหน้าที่เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

Π ศีลล้างบาปเด็กทารก วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ในมิสซารอบ 10.00 น. ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองเอาใจใส่ และติดต่อเจ้าหน้าที่วัด  ก่อนวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้

Ï ขอบคุณลูกหลาน ที่อุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ มารีอา บุญสม ชนวัฒน์ บริจาคพรมปูลาด กลางทางเดินวัด  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม ผ่านไปแล้ว

{ ซ่อมแซมวัด กล่องบริจาค จะตั้งรับต่อไปตามที่พี่น้องประสงค์ทำบุญ จนถึงวันปัสกาประจำปีนี้  ขอบคุณแทนพระองค์ และนักบุญฟรังซีสฯของเราด้วย  อนึ่ง ผู้บริจาคซ่อมแซมกระจกสี  ลูกหลานของมารีอา ลมัย ศรีวิไล ได้วางมัดจำซ่อมแซม งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม ที่ผ่านไปแล้ว

ขอขอบคุณ คุณพยนต์ กายสุต

— สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน                                       1,000     บาท

— สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร (เสื้อแดง)    1,000     บาท  

 

 

ซ่อมแซมวัด

1.  กล่องหน้าวัด (23 ม.ค.2011)                              5,681            บาท

2.  ไม่ออกนาม                                         5,000            บาท

3.  คุณพยนต์ กายสุต                                3,000            บาท

4.  คุณอารีย์ กิจพานิช                                3,000            บาท

5.  ไม่ออกนาม  (กระจกสี) 4,000            บาท

 

ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ง า น (ครั้งที่ 2)

นาย นภไพโรจน์ รักษ์งาร

บุตร             นาย รุ่งโรจน์ วารีดี นาง นลิน รักษ์งาร

กับ                เทเรซา เบญจวรรณ อารมย์สุข

บุตรี            ยอแซฟ วิชา อารมย์สุข  – เบญจมาศ วัลลา

 

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ สามเสน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554     เวลา 15.00 น.

พี่น้องท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางการแต่งงานนี้   โปรดแจ้งคุณพ่อให้ทราบโดยด่วน

 


มิสซา


ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 31

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน,

เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

 

สุขสำราญ มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา                   อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา

บุปผา รักอารมณ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, นายทวี รอดภัย, มารีอา วาริส เล่ห์มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

 

อังคารที่ 1

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา อรพรรณ กาฬสีห์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปโตร สุชาติ สว่าง, มัตตา ด้าง อุปพันธ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ,

มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, เปาโล เช้ง

เกตุเวช, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, เปโตร อุ่น เมืองโคตร, นายทวี รอดภัย, อักแนส เซียะ แซ่เจี่ย

พุธที่ 2

06.00 น.

 

 

19.00 น.

 

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

สุขสำราญ มารีอา หลุยส์ อารยา ศตัษเฐียร        อุทิศ คาร์โล พิมน กาฬสีห์ (ครบรอบวันตาย 22 ปี), ยอแซฟ อิ้วสู, อันนา ลัดดา, มารีอา จารุวรรณ, ยอแซฟ สุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

 

สุขสำราญ มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ,  เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, มารีอา เผียน เมืองโคตร, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 3

06.00 น.

 

19.00 น.

น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี     น.อันสการ์ พระสังฆราช

สุขสำราญ มารีอา อารยา ศตัษเฐียร                    อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ,

กีรติ กีรติพูนทรัพย์, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา

อุทิศ มารีอา วันดี (ปณณดี) ยามสุข, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์,

ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, มารีอา วาริส เล่ห์มงคล

 

ศุกร์ที่ 4

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, ฟรังซิสกา อรทัย ว่องไว, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ,

มารีอา บุญเรือน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา, วันเกิด ยอแซฟ สุรพันธ์ ยินดีธรรม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์,

ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอา

วาลิส เล่ห์มงคล, มารีอา บุญศรี ทับศรี, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, เปาโล สวิง-โรซา สุภาพ ศุระศรางค์

ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

เสาร์ที่ 5

06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซิสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, โจเซฟ โทนี่ ฮิราดาเตะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, วันเกิด นิพนธ์ สังขปรีชา, วันเกิดครบอายุ 72 ปี เทเรซา ชุมสาย

มณีน้อย, มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา

อุทิศ มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซิสกา

กิมเกียว แซ่ชือ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, มารีอาเทเรซา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาร์ติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

 

อาทิตย์ที่ 6

06.30 น.

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาเซอร์ อัลแบร์ ไวอาษา         

อุทิศ มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซิสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, คุณพ่อ วินเซนต์ แมรี่, ภราดา ยอห์น แมรี่, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ศรีวิไล, ครอบครัว สมพานิช, มารีอา กุ๊ยเอ้ง กิจเจริญ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว พัธนพันธุ์, ครอบครัว รุจิรากร, ฟรังซิสเซเวียร์ ณัฐธพล นิรันดรเกียรติ, ครอบครัว ชัยวัฒน์ กิจบำรุง, วันเกิดอายุครบ 72 ปี เทเรซา ชุมสาย มณีน้อย, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา ยินดี พงศ์เชี่ยวบรม, จอห์น

ชัยเกียรติ วิทยพูม, ครอบครัว สมใจ เมืองโคตร, ครอบครัวบุญพิเชฐ, ครอบครัว ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, มารีอา อำไพ สังขรัตน์, ครอบครัว องดึก เหงียน, มารีอา จิราพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว มารีอา ยุพิน อยู่เจริญ, ดอมินิกซาวิโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์,

อุทิศ อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์, มาร์ธา แจง บุญครอง, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม,

ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา นวนพัน ลวสุต, มารีอา ย่าง สังขรัตน์, อังเดร วิชัย สังขรัตน์, มีคาแอล สุทธิชัย จันทิวงศ์, ยอแซฟ ประชุม-มารีอา วิมลมาศ-ฟิลลิป ปราโมทย์ ปิติสันต์, ลอเรนซ์ ปราโมทย์

ชวรุ่ง, ฟรังซิสโก สถาพร ชวรุ่ง, มารีอา ลมัย-ยวงบัปติสตา เถา-ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, หลุยส์ กีรติ-

ดอมินิโกซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, เรยีนา กาญจนา-นางเจียร สร้อยภู่ระย้า, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอามักดาเลนา นิตยา สุวรรณ์นิสกุล, ลูซีอา ประคอง เอียงผาสุก, อันนา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, มารีอา บุญศรี ทับศรี, มารีอา ประดับศรี-มารีอา สมนึก-เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ,

เบเนดิกโต บีนีโต้ บี ดูมักทอย, ฟรังซิสโก สินณรงค์ สุขฉาย, ยอแซฟ สุนทร-มารีอา บุญสม ชนวัฒน์, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เทเรซา ลอย มงคลเจริญศักดิ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, มารีอา โซวม่วย-ยวง หล่อติ้ด

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, ครอบครัว ยิ่งสมสุข, ครอบครัว ทิพย์วรรณ ทุกคน

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยออันนา ศรีสาคร-ยวงบัปติสตา สมบุญ สนเจริญ, เทเรซา ประภา-ร.ต.ปรีชา ร.น.-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน และญาติ, ยากอบ สุทธิ ยิ่งสมสุข, วิญญาณไฟชำระ

 

 


บทความจาก คุณพ่อ อภิเดช สุภาจักร์


ปีที่  45  ฉบับที่  4  วันอาทิตย์ที่  23  มกราคม  2011

นำมาเล่าต่อ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

ในยุคที่มีตัวเลือก ให้เลือกมากมาย ทั้งในแง่ของวิถีชีวิต ทั้งในแง่ของอุปโภคบริโภค แหล่งความรู้ การบันเทิง การแข่งขันในเชิงธุรกิจ จึงต้องเน้นการเสนอตัวเลือก โดยมุ่งมั่นโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเห็นว่า ถึงจะมีตัวเลือกมากสำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน แต่เมื่อคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความคุ้มค่า และราคาแล้ว นี่คือตัวเลือกเดียวที่เหลือให้ตัดสินใจ ในยุคที่เน้นความรวดเร็วและฉับไว สิ่งใดที่รวดเร็วและให้ผลทันตาเห็น  คนมักจะถือกันว่าเป็นของดี มีคุณภาพ มีคุณค่า การแข่งขันในเชิงธุรกิจ จึงต้องนำประเด็นนี้มาเป็นจุดขาย เสนอตัวเลือก ที่ให้ทั้งความรวดเร็ว และความพึงพอใจแบบทันตาเห็น สร้างความตระหนักให้เลิกสนใจตัวเลือกอื่น พร้อมกับรับรองเสร็จสรรพว่าตัดสินใจไปแล้ว จะไม่มีวันต้องผิดหวัง เสียอารมณ์ เสียความรู้สึก มองจากแง่นี้แล้ว “ตัวเลือก” จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า “การเลือก”  ดีไม่ดี “ตัวเลือก” กลายเป็นตัวกำหนด “การเลือก” ถึงขนาดเปลี่ยน “การเลือก” ให้เป็น “การบังคับ” ไปโดยปริยาย เพราะบ่อยครั้งที่ผู้เลือกต้องหมดอิสรภาพ  เมื่อสิ่งที่ตั้งใจ “จะเลือก” เปลี่ยนเป็นสิ่ง “ที่ไม่มีไม่ได้”เสียแล้ว

การเลือกและ ตัวเลือกไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อุปโภคบริโภค แหล่งความรู้ การบันเทิงเท่านั้น  ทว่า ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านศาสนา ด้านการเมือง ซึ่งแต่ละแง่ แต่ละด้าน แต่ละมิติ  ต่างก็มีทั้ง ตัวเลือกและ การเลือก ที่ต้อง ตัดสินใจเลือกอยู่ตลอดเวลา  เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอน แบบรู้ตัวบ้าง แบบไม่รู้ตัวบ้าง แบบอัตโนมัติบ้าง ทั้งนี้และทั้งนั้น ขึ้นกับ การมีสติของแต่ละคนที่เลือก ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึง อิสรภาพและ ศักดิ์ศรีของผู้เลือกเอง  หากเป็นการเลือกอย่างรู้ตัว รู้เป้าหมาย รู้รับผิดชอบ การเลือกก็ชี้บอกถึงอิสรภาพอันแท้จริง อิสระจากแรงกดดันของตัวเลือก  อิสระจากกระแสของสังคม อิสระจากสื่อ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  ทำให้การเลือกแต่ละครั้งเป็นการ ยืนยัน และเพิ่มศักดิ์ศรีให้ผู้เลือกอย่างต่อเนื่อง แต่หากการเลือกทำไปอย่างที่เคย ตามสถานการณ์ ตามสัญชาติญาณ โดยไม่มองเป้าหมายหลัก ไม่คำนึงถึงองค์รวม ไม่สนใจรับผิดชอบ จะเรียกการกระทำนั้นว่า เป็นการเลือกก็คงไม่ได้ เพราะไม่มีอิสภาพเกี่ยวข้องด้วยเลย จะมีก็แต่แรงกดดัน แรงบังคับ ความเคยชิน กระแสนิยม  จนต้องทำตามอย่างเลือกไม่ได้ จนต้องทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนต้องทำตาม ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ควรทำ

 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ อภิเดช สุภาจักร์

 

 


สภาภิบาล ขอเชิญชวนคริสตชนทุกท่านร่วมในการดำเนินชีวิตที่ดี


สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ ขอเชิญคริสตชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงบรรดาท่านนักบุญทั้งหลายที่น่าเอาอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีเช่น นักบุญฟรังซีสเดอชาลส์ พระสังฆราช/นักปราชญ์ นักบุญทิโมธีและทิตัส พระสังฆราช นักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี นักบุญ โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์/นักปราชญ์ และที่สำคัญคือ การฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก ซึ่งการฉลองนี้ทำไมท่านถึงต้องกลับใจและท่านเป็นอัครสาวก ?

ข้อข้องใจที่พี่น้องคริสตชนถามเข้ามาคือ อำนาจหน้าที่ของสภาภิบาลฯ ที่มีต่อวัด พระศาสนจักรให้อำนาจในการบริหารทุกชนิดต่อพระสงฆ์ เจ้าอาวาส แต่ผู้เดียว สภาภิบาลฯเป็นเพียงที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในสิ่งที่พระสงฆ์ขอคำแนะนำ สภาภิบาลฯไม่มีอำนาจใดๆ ที่จะอนุมัติ ไม่ว่าโครงการพันล้านหรือร้อยบาทก็ตาม ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่น นอกจากเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีประโยชน์อะไร ทำตามหน้าที่เท่านั้น ลก. ๑๗.๑๐ ถามเข้ามาว่า อัครสังฆมณฑลฯนั้นมีงบประมาณเท่าใดในการซ่อมแซมวัด ต้องขอบอกด้วยความสัตย์จริงว่า ทุกรายการที่ซ่อมแซมนั้น เป็นการบริจาคจากพี่น้องคริสตชนที่มาร่วมมิสซาวัดนี้เท่านั้น ที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย การช่วยเหลือต่าง ๆ สภาภิบาลฯ ต้องขอขอบพระคุณอย่างมาก ที่ได้กรุณาดูแลบ้านของพระบิดาอย่างจริงจัง

ส่วนข้อนี้ถามเข้ามามากคือ แต่ละท่านของสมาชิกสภาภิบาลนั้นมีเงินเดือนมากน้อยเท่าไร และจะมีการขึ้นเงินเดือนเหมือนที่เขาประกาศขึ้นเงินเดือนกันหรือไม่ ต้องขอตอบว่า สภาภิบาลไม่มีเงินเดือน และผู้บริหารทุกท่านก็ไม่มีเงินเดือน และประชุมแต่ละครั้ง คุณพ่อท่านก็ให้กลับไปทานข้าวบ้านตนเองจะมีเลี้ยงก็เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ที่ผ่านมา ที่คุณพ่อท่านได้เลี้ยงขอบคุณบุคลากรทุกองค์กรมิใช่สภาภิบาลเท่านั้น

ในเรื่องที่ดินนั้น สภาภิบาลฯ ได้ตั้งคณะกรรมการที่ดิน เพื่อดำเนินการหาข้อเท็จจริงร่วมกับองค์กรของอัครสังฆมณฑลฯ บริษัทสันติพิทักษ์ ดำเนินตามที่อัครสังฆมณฑลฯตั้งระเบียบไว้ โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส (ตัวแทนพระอัครสังฆราชฯ) เป็นประธานการประชุมเรื่องที่ดินทุกเรื่อง

คริสตชนท่านใดที่ทำการให้เช่าหรือธุรกิจใดๆ หรือต่อเติมบ้าน เปลี่ยนแปลงแก้ไข รื้อถอนสร้างใหม่ ซื้อขายในพื้นที่ของวัดฯ จำเป็นต้องขึ้นไปที่สำนักงานของวัด แล้วเขียนใบคำร้องเพื่อแจ้งในสิ่งที่ทำนอก เหนือไปจากการอาศัย ที่อัครสังฆมณฑลฯ มีกฎไว้ คุณพ่อเจ้าอาวาสจะได้ทำการตรวจสอบและเชิญท่านไปพบ เพื่ออนุญาตหรือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่อไป สภาภิบาลฯ ไม่มีสิทธิที่จะตัดสินอนุมัติใดๆได้ ในทุกเรื่อง

ส่วนในเรื่องสุสาน พื้นที่ทุกส่วนในสุสาน ถ้าคริสตชนท่านใดจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ตบแต่งปากหลุมใหม่ ขอได้กรุณาแจ้งที่สำนักงานของวัด โดยเขียนคำร้องและเมื่อคุณพ่อเจ้าอาวาส อนุญาตด้วยเอกสารขอได้กรุณานำไปให้ผู้ที่ดูแลสุสานด้วย เพราะว่าผู้ดูแลไม่สามารถอนุญาตได้โดยลำพัง  ขอความกรุณา ปีนี้เป็นปีใหม่ ขอความกรุณาพี่น้องทุกท่านได้โปรดทำตามขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ หลายท่านเป็นพี่น้องญาติมิตร อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากอึดอัดในเรื่องดังกล่าว….ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน… สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน..รักด้วยความจริงใจ..สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์   

 


ประกาศแต่งงาน และขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือ


ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ง า น

(ครั้งที่ 1)

นาย นภไพโรจน์ รักษ์งาร

บุตร             นาย รุ่งโรจน์ วารีดี นาง นลิน รักษ์งาร

กับ                เทเรซา เบญจวรรณ อารมย์สุข

บุตรี            ยอแซฟ วิชา อารมย์สุข  – เบญจมาศ วัลลา

 

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ สามเสน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554     เวลา 15.00 น.

พี่น้องท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางการแต่งงานนี้   โปรดแจ้งคุณพ่อให้ทราบโดยด่วน

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

u         ศีลมหาสนิทครั้งแรก และรื้อฟื้นศีลล้างบาป (ศีลสง่า)

1.1 วันเสาร์ 29 มกราคม

  • เข้าเงียบเตรียมใจ แก้บาป และซ้อมพิธี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

คุณพ่อ วรพจน์ อบรม

1.2 วันอาทิตย์ 30 มกราคม

  • เวลา 10.00 น.  มิสซาบูชาขอบพระคุณ 

คุณพ่อ สุเทพ ประธาน

 

Ë  สัญญาเช่าที่ดิน ปี 2011 / 2554

มิสซังฯ ได้กำหนดวันเสาร์ที่ 5 และ 12 กุมภาพันธ์  ให้ผู้เช่าทุกรายในเขตปกครองวัดสามเสน  ขอให้ทุกท่านไปตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ  คือ 09.00 – 11.30 น.  บ้านพระสงฆ์  อนึ่ง  ผู้ที่ยังค้างชำระ หรือยังไม่ได้ทำสัญญา ปี 2010/2553  (ปีกลายหรือปีก่อนหน้านี้) อย่าเฉยเมย เพราะเป็นการเสี่ยงถูกบังคับทางกฎหมายโดยไม่จำเป็น

 

กรณีที่ผู้เช่าที่ดิน และบ้าน ให้บุคคลอื่น เช่าช่วง ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ทางมิสซังฯ ไม่ได้อนุญาต ขอให้แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่มิสซังฯ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทผู้เช่าใหม่ตามระเบียบของมิสซังฯด้วย

Ì  JBAS Walk Rally

โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ (ยอธ)  จัดเดินการกุศล วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคมนี้

ผู้สนใจการกุศลนี้ เพื่อออกกำลังกาย และช่วยโรงเรียน ราคาบัตรละ 200 บาท มีเสื้อแจกให้เดินด้วย   ติดต่อโทรศัพท์ถามรายละเอียดได้ 0-2243-4287-8  ในเวลาราชการ

Í   งดประชุมกลุ่ผู้สูงอายุ

เดือนมกราคมนี้ เสาร์สุดท้าย วันที่ 29 มกราคม 

ของด ประชุมผู้สูงอายุ

เนื่องจาก มีอบรมนักเรียนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า  ตามประกาศ u ข้างต้น ไม่สะดวกต่อกิจกรรมนี้

 

 

Π ซ่อมแซมวัด

จะยังรับบริจาคต่อไปตามกำลังสามารถของพี่น้องผู้ใจบุญ  มากน้อยตามแต่เห็นเหมาะสม  ขอบคุณแทนพระ และนักบุญฟรังซีสของเราด้วย

 

 

 

 

 

 

ซ่อมแซมวัด

1.  กล่องหน้าวัด (16 ม.ค.2011)                            7,845        บาท

2.  อุทิศ เปโตร จำนงค์ นางมันทนา งามศิริจิตต์

มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา            5,000        บาท

3.  มารีอา สมสุข นายสามารถ ผ่องเจริญ             5,000        บาท

4.  ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร                     1,000        บาท

5.  คุณสิริกุล ไกรบุญ                                            800         บาท

 


มิสซา


ปฏิทินประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว แซ่ลี้,

อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา บัวศรี บุญเจือ, มารีอา ประภา ชลหาญ, ครอบครัว ยายเพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์,

เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, ยอแซฟ

มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ด.ช.ณัฐพงษ์ สุขอารี, มารีอา

วาลิส เล่ห์มงคล, มารีอา เย็น กรีกุล, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, อันนา ละออง รวมสำราญ, ไฟชำระ

 

อังคารที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, มาร์ติโน

เรือง-อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง-มารีอา แพงศรี-เปาโล จิ้น, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด คุณกัมพล จันพินิจ, มารีอา ประภา ชลหาญ       อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร อุ่น เมืองโคตร, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, อันนา ละออง รวมสำราญ

พุธที่ 26

06.00 น.

 

19.00 น.

 

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

อุทิศ มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ดอมินิโก ฮาย ปาเหวียง, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, ปู่ซ้าง บุญเจือ,

เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, อันนา เจวียน-อันนา สุวภา-เปโตร พิทยา พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ, โทมา พยนต์ กายสุต      อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เทเรซา บุปผา

รักอารมณ์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ร.ท.ศิริ กรีกุล, มารีอา เผียน เมืองโคตร, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ซือ, อันนา ละออง รวมสำราญ, ไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 27

06.00 น.

 

19.00 น.

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ปู่ย่า ตายาย และเด็ก 1 คน, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ,

มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์, อันนา ศิริพร-มาร์ติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ     อุทิศ มารีอา วันดี (ปณณดี) ยามสุข, อากาทา สังวาลย์ แววเกกียอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซิสโก กิมเกียว แซ่ซือ, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร (ครบรอบวันตาย), เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ,

มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, อันนา ละออง รวมสำราญ, ไฟชำระ

 

ศุกร์ที่ 28

06.00 น.

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ มารีอา วิไล    อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา สูน ธาดาประสิทธิ์, ฟรังซิสกา อรทัย ว่องไว, เปโตร กิมเม้ง แซ่ฉั่ว, ซาบีนา ประดับ สุทธิชัยรัตนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอาอายุครบ 80 ปี, มารีอา ประเมิน, มารีอา ประภา ชลหาญ     อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, อังเดร อนุชา กรีกุล,

ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, อันนา ละออง รวมสำราญ, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ยวงบัปติสตา ประดับ พรรณศิริ

 

 

เสาร์ที่ 29

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, อันนา ละออง รวมสำราญ, มารีอา แม้น-มารีอา สวง-ฟรังซิสโก ใจ-ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ

สุขสำราญ โทมา พยนต์ กายสุต, โรงเรียนกุสวรรณศึกษา, มารีอา ประภา ชลหาญ

อุทิศ มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ทศวรรษ  เจริญทรัพย์, อันนา ละออง

รวมสำราญ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา บุปผา รักอารมณ์, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ แซ่เล้า, หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาร์ติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, มารีอา ดวงเดือน แซ่โซว, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ (ครบ 14 ปี), มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, มารีอา ประไพ

ไกรฤกษ์, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์

 

อาทิตย์ที่ 30

06.30 น.

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาเซอร์ อัลแบร์ ไวอาษา          อุทิศ มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซิสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, คุณพ่อ วินเซนต์ แมรี่, ภราดา ยอห์น แมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศรีวิไล, มารีอา ปริชาติ

สุขอารี และครอบครัว, ครอบครัว อันนา สมจิตร ตรรกเวศม์, เทเรซา ปทิตตา สังขรัตน์, ด.ญ. ปุณรดา บุตะศิวิลัย, ครอบครัว บุญพิเชฐ, แมทธิว ณัฐพงษ์ ธนทัตศรีโรจน์, มารีอา ประภา ชลหาญ, ครอบครัว นิภา หอมประทุม, ลูซีอา ภาณุวรรณ สัจจวัชรสิทธิ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว ลีลาวรเดช, ครอบครัว สมใจ เมืองโคตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คุณอรทัย-คุณบัวเขียว แพทย์คุณ,

ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, คริสตินา พิยะดา พยัคฆพันธ์, เปาโล ทรง-มารีอา ฉลวย หฤทัย

อุทิศ อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์, มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ สุเทพ พึ่งผล, ยวง สนั่น เจ็งไพจิตต์, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, ลอเรนซ์ ปราโมทย์-ฟรังซิสโก สถาพร ชวรุ่ง, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย-ยวงบัปติสตา เถา-ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, เทเรซา

บุปผา รักอารมณ์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ทรงกรด ตั้งตระการ, มารีอา บุญศรี ทับศรี, ยวง พันธุ์พงษ์ อุปพงษ์, มารีอามักดาเลนา นิตยา สุวรรณ์นิสกุล, ลูซีอา ประคอง เอียงผาสุก, อันนา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยอแซฟ สุนทร-มารีอา บุญสม ชนวัฒน์, มารีอา ประดับศรี-มารีอา สมนึก-เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เทเรซา ลอย มงคลเจริญศักดิ์, เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, อันตน อรุณ-มารีอา ชลูด ปรีชาวุฒิ, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย, เบเนดิกโต บีนีโต้ บี

ดูมักทอย, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธ์, อันนา ละออง รวมสำราญ, ปู่ย่าตายาย พ่อแม่พี่น้อง ของ มารีอา สุภา สังขรัตน์, ไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, ครอบครัว ยิ่งสมสุข, ครอบครัว พานุมาตร-แสงทอง        อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยออันนา ศรีสาคร-ยวงบัปติสตา สมบุญ สนเจริญ, เทเรซา ประภา-ร.ต.ปรีชา ร.น.-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน และญาติ, ยากอบ สุทธิ ยิ่งสมสุข, วิญญาณไฟชำระ

 

 


บทความ จาก พระวรสารนักบุญมัทธิว


ปีที่  45  ฉบับที่  3  วันอาทิตย์ที่  16  มกราคม  2011

พระวรสารนักบุญมัทธิว

ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับพระวรสารฉบับที่หนึ่ง

U พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว เขียนขึ้นในราวปี ค.ศ. 85  เพื่อคริสตชนชาวยิวในปาเลสไตน์

U การทำลายนครเยรูซาเล็ม เมื่อปี 70 ในรัชสมัยของพระจักรพรรดิ Titus  เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่พวกยิวก่อการกบฏในปี  66 – 72  ทำให้ชาวยิวมีความวิตกกังวลและปกป้องเอกลักษณ์ของตนเอง

U การรบครั้งนี้ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียพระวิหารอีกครั้งหนึ่ง  เหตุการณ์นี้ทำให้พวกเขาต้องหันกลับไปทบทวนเอกลักษณ์ของตนเองว่าพวกเขาเป็นใคร?

U เนื่องจากวิหารซึ่งเป็นจุดนัดพบได้ถูกทำลายลง การแสวงหาเอกลักษณ์นี้ทำให้พวกเขาไม่ยอมรับกลุ่มชายขอบสังคมที่มีต้นกำเนิดมาจากชาวยิว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคริสตชน และกลุ่ม Apocalyptist สมัยนั้น

U เพราะผู้นำชาวยิวถือว่าการรับคนอื่นเข้าพวกอย่างง่ายดายแบบที่พวกคริสตชนทำอยู่ จะทำให้ความเป็นยิวของตนเจือจางลง    พวกเขาจึงค่อย ๆ ตีตนออกห่างจากกลุ่มคริสตชนและถือว่าพวกนี้มิได้เป็นพวกของตนอีกต่อไป

U บรรดาคริสตชนที่เป็นชาวยิวมีความรู้สึกเกี่ยวกับการกีดกันนี้มาก

U มัทธิวจึงเขียนพระวรสารเพื่อช่วยให้พวกเขามีความเข้มแข็ง ท่านพยายามเน้นว่า  พระเยซูเจ้า เป็นพระคริสต์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ของชาวฮีบรูตั้งแต่แรกเริ่ม

U ทั้งนี้ เราอาจดูได้จากพระวรสาร บทที่ 1 – 2 โดยเฉพาะในบทที่ 1 ที่กล่าวถึงลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า เริ่มจาก อับราฮัม ดาวิด

U ดังนั้น  ในความเป็นจริง บรรดาคริสตชนเท่านั้นเป็นทายาทแท้แห่งพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์  พวกเขาจึงไม่ต้องเป็นกังวลเพราะพระเจ้าประทับอยู่กับพวกเขาในองค์พระเยซูเจ้านั่นเอง  พระองค์ทรงเป็น Emmanuel ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ (เทียบ มธ 1:23) และจะทรงอยู่กับพวกเขาจนวาระสุดท้าย (เทียบ มธ 28:20)

U พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว เป็นพระวรสารของครูคำสอน (Gospel of the Catechists)
เพราะเราพบคำสอนของพระเยซูเจ้าที่มีเนื้อหากว้างขวางและเป็นระเบียบแบบแผนในการก่อตั้งพระศาสนจักร

U คำสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารนักบุญมัทธิวจัดไว้เป็นพระโอวาทสำคัญ  5 ตอนด้วยกัน
พระโอวาทบนภูเขา (5 – 7)
– พระโอวาทสำหรับบรรดาอัครสาวก (10)
– พระโอวาทเป็นคำอุปมา (13)
– พระโอวาทเกี่ยวกับพระศาสนจักร (18)
– พระโอวาทเกี่ยวกับอวสานกาล และการเสด็จมาครั้งที่สอง (24 – 25)

U ท่านอาจเลียนแบบหนังสือ  5  เล่มของโมเสสก็ได้  เพื่อบอกผู้อ่านว่า ที่นี่มีโมเสสคนใหม่ซึ่งมากับคำสอนชุดใหม่

U เราพบว่าพระวรสารนี้เอาใจใส่เรื่องพระศาสนจักรเป็นอย่างมาก  อันที่จริง  เป็นพระวรสารเพียงฉบับเดียวที่พระเยซูเจ้าทรงใช้คำว่า พระศาสนจักร อย่างชัดเจน (มธ 16:18; 18:17)

 

( ยังมีต่อ )

 


สภาภิบาล วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ขอเชิญ


สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์  ขอเชิญคริสตชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายคือ นักบุญอันตน Anthony the Great มิใช่นักบุญอันตนของปาดัวที่เรารู้จักกันนักบุญฟาเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี นักบุญเซบาสเตียน มรณสักขี นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี  นักบุญวินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี ซึ่งอาทิตย์นี้มีการระลึกถึง นักบุญ มรณสักขี ผู้พลีชีพเพราะนามของพระเยซูเจ้าถึง ๔ ท่านในอาทิตย์นี้

พี่น้องได้ถามเกี่ยวกับ สมาชิกสภาภิบาลของวัดว่า เขาเหล่านั้นได้ตำแหน่งมาอย่างไร ตอบว่า ก่อนที่สภาภิบาล ฯ ที่ทำหน้าที่อยู่จะหมดวาระสามปี ตามกฎพระศาสนจักรท้องถิ่น สภาภิบาล จะแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาภิบาล ฯ โดยให้มีหน้าที่ ประกาศ การเลือกตั้ง พิมพ์ใบเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แล้วนับคะแนนผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ พิมพ์รายชื่อเสนอคุณพ่อเจ้าอาวาส จำนวน ๒๐ หรือมากกว่านั้น แล้วคุณพ่อ หรือกรรมการ หรือผู้อำนวยการ จะไปพบสอบถามความสมัครใจผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกครั้งที่สอง เป็นสมาชิกในจำนวน ๑๐ ท่าน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้ชี้ขาด หลังจากประกาศชื่อผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง โดยมีรูปผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่บอร์ดหน้าวัด แล้วประกาศการเลือกตั้ง

ในวันเลือกตั้งจะมีซุ้มโต๊ะเลือกตั้งและกล่องเพื่อเก็บใบเลือกตั้ง เย็นวันนั้นจะมีคณะกรรมการเลือกตั้งจัดนับคะแนนเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีคณะกรรมการนับสองกลุ่ม ถ้าคะแนนออกมาไม่ตรงกันแล้ว ต้องนับใหม่ทั้งหมด ผู้อำนวยการจะนั่งอยู่ในที่นับคะแนน แต่ไม่มีสิทธินับหรือชี้วัดในคะแนน เพียงดูแลให้ทุกอย่างเกิดความยุติธรรม และเมื่อเสร็จสิ้นการนับจะส่งรายงานให้คุณพ่อเจ้าอาวาสโดยตรง และทำการประกาศในอาทิตย์ต่อมา ส่วนบัตรที่กาคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นคุณพ่อเจ้าอาวาสจะนัดประชุมสภาภิบาลครั้งแรก ถ้าคุณพ่อต้องการที่จะเชิญคริสตชนอื่น ๆที่เห็นว่าควรจะเข้ามาเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งย่อมสามารถทำได้ แต่ไม่มีสิทธิ มีตำแหน่งบริหาร คุณพ่อจะเชิญสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ของวัดที่รับรองอย่างเป็นทางการ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสภาภิบาลด้วย

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งสิบท่านสามารถรับการพิจารณาเป็นผู้อำนวยการ ทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารต้องมีการรับรองโดยสมาชิก จากนั้นมีการออกเสียง(ลับ)เพื่อเลือกตำแหน่งดังกล่าวส่วนผู้บริหารอื่น ๆ นั้น เช่น รองผู้อำนวยการ เลขานุการ  เหรัญญิก ธรรมเนียมปฏิบัติคือ ผู้อำนวยการเลือกคณะทำงานของตนเองเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

…สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน….รักจริงใจ..สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์

 

ประวัติ พระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ชื่อ พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
สัตบุรุษ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อบิดา นายยอแซฟ ปิติ  โกวิทวาณิช
ชื่อมารดา นางเทเรซา พัชรินทร์  โกวิทวาณิช
เกิด 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949
พี่น้อง เป็นบุตรคนที่ 2ในจำนวนพี่น้อง 4 คน
รับศีลล้างบาป 14 สิงหาคม ค.ศ. 1949
  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย คุณพ่อปอล สวัสดิ์ กฤษเจริญ
พ่อทูนหัว คุณยอแซฟ แสวง เตียวไพบูลย์
รับศีลกำลัง 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958
  ณ  อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง
การศึกษา  
ชั้นอนุบาล โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมต้น โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา
  โรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก
ค.ศ. 1966 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
  สอบเทียบความรู้กระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พ.กศ.
  สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิมัธยมปีที่ 8
ค.ศ. 1970 วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด, กรุงโรม อิตาลี สาขาปรัชญาและเทววิทยา
ค.ศ. 1980 มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ,กรุงโรม อิตาลี  สาขาชีวิตฝ่ายจิต
การบวช  
ค.ศ. 1966 สมัครเข้าบ้านเณร
บวชสังฆานุกร 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1976
รับศีลบวชพระสงฆ์ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
  โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
รับศีลบวชพระสังฆราช ได้รับการอภิเษกพระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์
  วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007
  โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
การปฏิบัติงาน  
ค.ศ.1976-1979 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสต-ประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
1 พค.  1979-1981 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม
ปลายปี ค.ศ. 1981 ( 3 เดือน ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
ค.ศ.1981 – 8 เมษายน ค.ศ.1983 ศึกษาต่อกรุงโรม
8 เม.ย 1983 – 1 พค.1989 อธิการบ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
1 พค.  1989-1991 รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
ค.ศ. 1991-1992 ศึกษาต่อด้านการอบรมที่กรุงโรม
27 พค.1992-14 พค.2000 อธิการสามเณราลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม
14 พค. 2000 – พค. 2003 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
พค. 2003 – มี.ค 2007 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
7 มีนาคม 2007 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
2 มิถุนายน 2007 อภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
และพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์  ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์
14 พฤษภาคม ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระอัครัสงฆราช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบต่อจาก พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู