วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

December 3rd, 2011 ฉลองวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ๓ ธันวาคม ๑๑ คุณพ่อ ยวงบอสโก วิทยา คู่วิรัตน์ ประธาน


ฉลองวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ๓ ธันวาคม ๑๑ คุณพ่อ ยวงบอสโก วิทยา คู่วิรัตน์ ประธาน พร้อมด้วยคุณพ่อ ๒๐ องค์

ซึ่งมากเป็นพิเศษสำหรับวัดของเรา พระสงฆ์ไม่ค่อยสนใจที่จะมา ปีนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกองค์ที่มาร่วมงาน

และต้องขอขอบพระคุณ คริสตชนทุกท่านที่ร่วมใจร่วมงานทำให้ การฉลองวัด ราบรื่น ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน

ต้องขอขอบคุณ คุณพ่อ สุเทพ พงษ์วิรัชไชย เจ้าอาวาส  คุณพ่อวินัย ฤทธิบุุญไชย คุณพ่อเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก

คุณพ่อ ประทีป กีรติพงศ์ ที่นำน้องเณร มาช่วยงานอย่างเต็มที่ คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล และสังฆานุกรทั้งสาม 

คุณนุสรา จุลละสุวรรณ ประธานการจัดเลี้ยง คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ คุณรัชนี เยาวสังข์ คุณแม่ประไพ ภูมิพานิช

คุณสมปอง ก่อรักเศวต คุณสมหมาย สอนเทพ คุณสมพงษ์ จันทรเรือง  คุณกรวิภา เดื่อมคั้น ที่เป็นฟันเฟืองให้งานสำเร็จ   ……………

ภาพที่ เราต้องจดจำเพราะ วันนี้ ๓ ธันวาคม ๑๑ เรามาฉลองท่านนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา

#################################################

สุนทรพจน์ ต่อ คุณพ่อ ยวง บอสโก ดร.วิทยา คู่วิรัตน์ ในวัดฉลองวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ๓ ธันวาคม ๑๑ มิสซา ๑๐.๐๐ น.

   เรียน คุณพ่อ ยวง บอสโก ดร. วิทยา คู่วิรัตน์ ที่เคารพรัก

           ลูกๆ วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ขอขอบพระคุณคุณพ่อ เป็นอย่างมากที่ได้กรุณา มาเป็นประธานในวันฉลองวัดของลูกๆ ในวันนี้

         คุณพ่อท่าน จบปริญญาโทและเอกจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  อดีตอธิการวิทยาลัยแสงธรรม ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาสงฆ์อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส และ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเกียรติ เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ที่มีชื่อเสียง

คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็น อธิการวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเป็นยุคของช่วงหนุ่มแน่นไฟแรง ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เน้นมากถึงคุณภาพทางด้านวิชาการ  ที่สามารถนำ มาปรับใช้ได้ในชีวิต ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ ต่อมาดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ คือ ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขา คริสตศาสนศึกษา เพื่อผลิต บุคลากรครูทางด้านศาสนาที่มีความสามารถ นำความรู้ ความเชื่อ และ คุณธรรม  ที่ได้รับไปถ่าย ทอดให้แก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป ในปีการศึกษานี้จึงถือเป็นประวัติศาสตร์  หน้าใหม่ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เปิดโอกาสให้บรรดานักบวช  ฆราวาส และ นักศึกษาคาทอลิกทั้งชายหญิงที่สนใจได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัย ทำให้วิทยาลัยแสงธรรมของเรามีลักษณะที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น แม้ว่า“บรรยากาศแบบเดิมๆ “จะเปลี่ยนไป” แต่ จุดยืน วิทยาลัยแสงธรรม” ยังจะ และ ต้องเป็น “แสงสว่างส่องโลก”

         คุณพ่อไม่เคยที่จะลืมวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ เลย แม้นว่าเวลาที่คุณพ่อได้เคยมาช่วยงานที่วัดนี้  นานมากแล้วก็ตาม ลูกๆ มักพบเห็นคุณพ่อในโอกาสต่างๆ และทุกครั้งจะเห็นรอยยิ้มของคุณพ่อเสมอ เป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อลูกๆ

ขอท่านนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของวัดได้อ้อนวอนพระเยซูเจ้าได้ทรงกรุณาอวยพระพรให้คุณพ่อมีสุขภาพที่ดีและเป็นคนงานของพระที่ดี เป็น  สงฆ์นิรันดรและทำตามคติประจำใจคุณพ่อต่อไปนานเท่านาน คือ “ชีวิตคือการให้ มิใช่แต่รับ”

ด้วยความรักและเคารพ

ลูกๆวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

๓ ธันวาคม ๒๐๑๑

##################################

******    รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ ข้างล่างนี้

FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s