วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมวัด ประกาศแต่งงาน


ซ่อมแซมวัด

                    1.  ตู้รับบริจาค (อา.29 เม.ย.2012)                2,250          บาท

2.   ลูก ๆ ตลาดเช้าบ้านญวน                       1,000          บาท

ประชาสัมพันธ์

 

u พระสงฆ์เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสฯที่ 10 พฤษภาคม นี้  คณะสงฆ์กรุงเทพฯ หลังโยกย้ายเข้าประจำตำแหน่งหน้าที่

ตามประกาศของพระอัครสังฆราชแล้ว  จะมีการฟื้นฟูจิตใจเดือนพฤษภาคม

ในหัวข้อ  “บ่อเกิดแห่งชีวิต”

โดย คุณพ่อ พิชาญใจเสรี  สงฆ์คณะพระมหาไถ่

ทางวัด  ของดมิสซา  เย็นวันพุธที่ 9  และเช้าวันพฤหัสฯที่ 10

ขอคำภาวนาให้ทุกองค์ผ่านความรัก และรับพระพรใหม่เข้าชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม

Ë  สภาภิบาลชุดใหม่

ขอเชิญผู้มีน้ำใจดี และมีเวลาว่างพอทำหน้าที่บริการชุมชนหมู่บ้านวัดของเรา สมัครและแสดงตนเป็นผู้สมัคร

ทำหน้าที่กรรมการสภาภิบาลชุดใหม่  คุณสมบัติต่าง ๆ มีระบุในใบสมัครแล้ว ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน  ขอให้ภาวนา

ก่อนการลงคะแนนเพื่อได้คนดี  อุทิศตนให้สังคม และร่วมมือทำงานให้ส่วนรวมในวัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์

ของเรา ตลอดช่วงเวลาการเป็นกรรมการ กำหนดนับคะแนน  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม นี้ ในห้องประชุม

จอห์น บัปติสต์ ธาราฉัตร

Ì  ประชุมสภาภิบาลชุดปัจจุบัน

หลังนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาภิบาลชุดใหม่  ในวันที่ 13 พฤษภาคม แล้ว  สภาฯชุดปัจจุบันจะร่วมประชุม

พิจารณาการมอบหน้าที่ และบทบาทของสภาฯในกรอบของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีความต่อเนื่องตามกระบวน

การต่าง ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชุดปัจจุบัน   ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ห้องประชุมบ้านพระสงฆ์

Í   เชิญชวนทำปัสกาประจำปี 2012

สิ้นกำหนดปัสกาประจำปี คือ  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012   สมโภชพระจิตเจ้าเสด็จลงมา  ขอเชิญชวน

ทุกคนที่รับศีลมหาสนิทแล้ว  อาจจะเหินห่างวัดไปบ้าง  ขอให้เดินกลับมา และพบพระเพื่อขอขมาโทษต่อการ

กระทำผิดต่อพระบัญญัติทั้งของพระ 10 ประการ  พระศาสนจักร 4 ประการ  และบาปต้น 7 ประการ ด้วยการพิจารณาอย่างดี

Î  อบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012  มีอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด

ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  กรุงเทพกรีฑา

Ï  วันนี้

5.1  คุณพ่อ สมเกียรติบุญอนันตบุตร  ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต  จะถวายมิสซาและ

อธิบายแนวทางการประกาศงานธรรมทูต หรือมีผู้แทนสงฆ์

พร้อมอาสาสมัครในหน่วยงานพบปะพี่น้องที่สนใจ   หลังมิสซารอบ 08.30 น.

5.2  พิธีอำลา – ขอบคุณ  โอกาสรับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ใหม่  ของคุณพ่อ วินัย

ฤทธิบุญไชย  ในพิธีมิสซา  เวลา 10.00 น.  มีผู้แทนสภาภิบาลเป็นผู้กล่าวขอบคุณ

5.3   พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กทารก  ในมิสซารอบ 10.00 น. เช่นกัน

ประกาศแต่งงาน

หลุยส์ ดอมินิก วีรวิชญ สุขสันตินันท์

บุตร      ยวง วีรศักดิ์ มารีอา เทเรซา วีรวรรณ สุขสันตินันท์

กับ                       มารีอา สาธิมา จินตนเสรี

บุตรี   เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ มารีอา เสาวนีย์ จินตนเสรี

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2555   เวลา 10.00 น.

ถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถถ

นาย ไพโรจน์ มณีรัตน์

บุตร                นาย กระแสร์ นาง หยวก มณีรัตน์

กับ                    เทเรซา จุฑามาศ   โสภาสิทธิ์

บุตรี     เปโตร สมหมาย โสภาสิทธิ์ มารีอา บุณยวีย์ สิทธิรัตน์

พิธีแต่งงานที่วัดคอนเซ็ปชัญ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555   เวลา 10.00 น.

ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ

เปาโล อัชฌาณัติ ตรรกเวศม์

บุตร     ยอแซฟ ฉัตรพล ตรรกเวศม์ มารีอา สำรวย ศรีพันธุ์

กับ                        มารีอา วิสารักษ์ สีวาปี

บุตรี                   นาย อนันต์ นาง สมจิตร์ สีวาปี

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555   เวลา 15.00 น.

ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต

 ฟรังซีสโก ธนัญชัย เฮงเจริญ

บุตร      หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ มารีอา ไขแสง เฮงเจริญ

กับ                    นางสาว ธนิดา สนธิพิจิตร

บุตรี                นาย ทองดี นาง เกษร สนธิพิจิตร

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555   เวลา 15.30 น.

ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

 พี่น้องท่านใดทราบข้อขัดขวางการแต่งงานนี้  โปรดแจ้งให้คุณพ่อทราบโดยด่วน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s