วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

April 2018, ANNUAL PRIEST TRANSFER IN BANGKOK โยกย้ายพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ


April 2018,

ANNUAL PRIEST TRANSFER IN BANGKOK

 โยกย้ายพระสงฆ์

อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ

2018

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

Advertisements

Comments are closed.